Auditering av Tampere universitetet 2023

Tammerfors universitets systematiska och inkluderande respons- och utvecklingsprocesser ger en god grund för kvalitetsarbetet inom undervisningen – högskolan godkändes i NCU:s auditering

Högre utbildning

Tammerfors universitet fick särskilt beröm av NCU:s auditeringsgrupp för sina fungerande processer för kvalitetshantering, med hjälp av vilka universitetet identifierar sina styrkor och utvecklingsområden. Det mångsidiga samarbetet med intressentgrupper stöder väl utbildningens arbetslivsrelevans och integreringen av studerande i arbetslivet. Verksamhetens genomslag i samhället förstås som en del av universitetets grundläggande uppgift.

Den strategiska grunden för planeringen av utbildningen är tydligt definierad och utbildningens kärnprocesser fungerar bra

Tammerfors universitet har tydligt definierat processerna och aktörerna för planeringen av utbildningen. Ledningen och personalen känner till dessa processer och förstår sin roll i dem. Kompetensbaserad utbildning har i stor utsträckning anammats som grund för undervisning och utvärdering och genomförandet av den stöds systematiskt. Auditeringsgruppen rekommenderar att universitetet säkerställer att de individuella arrangemangen för undervisningen och erkännandet av tidigare kompetens genomförs på ett jämlikt och pedagogiskt högklassigt. Därutöver borde universitetet öka den respons som studerande får för sitt lärande.

Universitetets systematiska respons- och utvecklingsprocesser ger en god grund för undervisningens kvalitetsarbete. Auditeringsgruppen anser att universitetet i fortsättningen bör utvärdera och utveckla sina processer för att stärka kopplingen mellan undervisning och forskning samt systematiskt främja utbildningens tvärvetenskaplighet. Utvecklingen av undervisningens och handledningens kvalitet förutsätter pedagogisk reflektion och en öppen diskussion om målen. Tammerfors universitet ska öppet diskutera bakgrunden till, målen för och sättet att genomföra förändringen i lärarskapet samt se till att den pedagogiska sakkunskapen utnyttjas i förändringsarbetet.

Universitetets omfattande nätverksbildning stöder forskningens genomslag i samhället

Forskning som bedrivs vid Tammerfors universitet har många typer av effekter och experimentell utveckling bedrivs med många olika intressenter. Utvärdering av verksamhetetens genomslag främjas av en delegation som fokuserar på temat. Ett centralt utvecklingsområde vid universitetet är systematisk styrning av verksamhetens genomslag i samhället. För att förbättra detta rekommenderar auditeringsgruppen att universitetet utvecklar en övergripande modell. Med en tydlig referensram, gemensamma mål samt systematiska processer och indikatorer skulle universitetet säkerställa effekterna och genomslaget av dess verksamhet i samhället. Dessutom anser auditeringsgruppen att universitetets mer omfattande utvecklingsåtgärder bör genomföras som projekt så att man kan följa upp hur de framskrider och samtidigt säkerställa att målen uppnås.

Universitetets omfattande nätverksbildning stöder forskningens genomslag. Universitetet bör också fördomsfritt utnyttja potentialen och möjligheterna i samarbetet mellan Tammerfors universitet och Tampereen ammattikorkeakoulu för att utveckla samverkan med samhället och verksamhetens genomslag i samhället.

Universitetet har en stark kvalitetskultur som styr verksamheten

Kvalitetspolicyn har under årens lopp utvecklats systematiskt vid Tammerfors universitet och ansvarsfördelningen inom kvalitetsarbetet är tydlig. Universitetet engagerar också sina intressentgrupper i stor utsträckning i den strategiska planeringen och som stöd för ledningen.

  • Målinriktad identifiering av utvecklingsområden med hjälp av kvalitetssystemet framgår till exempel av det sätt på vilket Tammerfors universitet har analyserat och utnyttjat responsen från den externa TAU RAE-utvärderingen (Research Assessment Exercise, 2022) för att utveckla forskningsverksamhetens kvalitet, säger auditeringsgruppens ordförande professor Markus Granlund från Åbo universitet.

Universitetet ska ändå förtydliga sina verksamhetsprocesser för att bättre kunna identifiera hur och när det utifrån den insamlade responsen är ändamålsenligt att vidta åtgärder. Auditeringsgruppen uppmuntrar universitetet att utnyttja responsen och den öppna ledarskapskulturen för att utveckla personalens arbetshälsa.

Universitetet experimenterar för att hitta lösningar till utmaningar i handledningen av studieplanen

Tammerfors universitet har på ett förtjänstfullt och omfattande sätt identifierat utmaningarna med handledningen av studieplanen. Studerande är väl representerade i olika arbetsgrupper och universitetet har utvecklat handledningen av studieplanen utifrån studeranderesponsen. I fortsättningen ska universitet se till att handledningstjänsterna är tillgängliga på lika villkor och i rätt tid samt förtydliga olika handledningsinstansers roller, arbetsfördelning och kommunikation om tjänsterna till studerandena.

Universitetet har mångsidiga handledningstjänster och gott om god handledningspraxis. Auditeringsgruppen uppmuntrar till att aktivt dela dem inom och mellan enheterna och fakulteterna. Uppföljningen av studieframgången och kontakten med studerande som framskrider långsamt i sina studier har till exempel utvecklats aktivt bland annat inom TreSilienssi-projekten.

Auditeringsgruppen rekommenderar att handledningstjänsterna utvecklas vid fakulteterna i samarbete med dem som utför handledningen. Enligt auditeringsgruppen är det skäl att säkerställa tillräckliga resurser och tid för handledningen av studieplanen, och lärartutorernas ansvar ska förtydligas. Även övergången från ”lärarskap till handledare” gynnas av diskussionen om målen för reformen.

Tammerfors universitet godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Tammerfors universitet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att Tammerfors universitets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetshantering. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. Auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Lisätietoja

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Enhetschef
Ledning och administration, Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5513 Helsingfors