Utvecklande utvärdering

Hörnstenen i NCU:s utvärderingar är de verksamhetssätt som kännetecknar utvecklande utvärdering. Utvecklande utvärdering är en metod vars centrala syfte är att stödja verksamhetsutveckling och främja förändring hos föremålet för utvärderingen.  Den deltagande organisationen deltar aktivt i utvärderingen genast från början. Organisationen kan därmed utveckla sin verksamhet redan under utvärderingen utifrån responsen och den information som utvärderingen tar fram. 

I utvärderingar med ett utvecklande utvärderingssätt deltar vanligtvis också utomstående sakkunniga som har specialkompetens om utvärderingsområdet. Gemensamma diskussioner mellan olika parter, såsom utbildningsanordnare, undervisningspersonal och övrig personal, studerande, arbetslivet och intressentgrupper, hjälper till att skapa en helhetsförståelse för det tema som utvärderas. 

Utvecklande utvärdering är en metod vars centrala syfte är att utveckla verksamheten och att främja förändring hos föremålet för utvärderingen. I utvärderingsmetoderna betonas delaktighet och engagemang hos föremålet för utvärderingen och de centrala målgrupperna.

I utvecklande utvärdering är både utvärderingsprocessen och -resultaten viktiga. Målet är att organisationen lär sig och utvecklar sin verksamhet redan under utvärderingsprocessen och inte endast efter att resultaten publicerats. Tanken med utvecklande utvärdering är att stödja utvecklingen och lyfta fram styrkorna hos utbildningsorganisationer och aktörer inom småbarnspedagogiken, inte bara att identifiera brister. 

Målet uppnås med hjälp av de centrala principerna för utvecklande utvärdering: 

  • växelverkan
  • målgruppernas delaktighet
  • lärande
  • ett positivt verksamhetssätt som värdesätter deltagarna
  • förtroende 
  • strävan efter effektivitet 

Utvecklande utvärdering är inte bara en metod utan en värdegrund. 

Centrala principer för utvecklande utvärdering vid NCU är mål- och framtidsinriktad, engagemang och växelverkan, skräddarsydda metoder, förändring.

Nyttan med utvecklande utvärdering 

Utvecklande utvärdering ökar förståelsen för olika aktörers perspektiv och det tema som utvärderas tack vare växelverkan och delaktighet. 

Det centrala målet för utvecklande utvärdering är utveckling. Dess förutsättning är att deltagarna är aktiva och engagerade i utvecklingen av den egna verksamheten. Utvärderingen stödjer organisationen i att utvärdera den egna verksamheten och identifiera styrkor och utvecklingsområden.

Utvecklande utvärdering förbinder organisationen till utvärderingen genast från början. Det här innebär att organisationen också sannolikt utnyttjar utvärderingens resultat och rekommendationer effektivare. 

Utvecklande utvärdering ger utvecklingsrekommendationer som kan utnyttjas såväl lokalt som regionalt och nationellt när beslut om att utveckla utbildningen fattas.

I utvärderingarna delas god praxis, styrkor och utvecklingsområden som har observerats i utvärderingen . Tack vare detta kan även utbildningsorganisationer som inte deltagit i utvärderingen eller andra organisationer som arbetar med temat lära sig och utveckla sin verksamhet. 

Den utvecklande utvärderingens etablerade ställning 

Utvecklande utvärdering har varit en central verksamhetsprincip för utvärderingen av den finländska utbildningen i över 20 år. Utvecklande utvärdering anses utgöra en så viktigt grundval för utvärderingen av den finländska utbildningen att den nämns i lagstiftningen om utbildningsutvärdering. 

”Vi upplevde att en del av de metoder för utvecklande utvärdering som användes vid auditeringen var till så stor nytta att vi tänker använda dem i fortsättningen också.” 

– prorektor för yrkeshögskola

Utvecklande utvärdering på internationell nivå 

I Finland är utvecklande utvärdering inte en självklarhet utan ett medvetet val. Jämfört med många andra europeiska länder är sättet att genomföra utvärderingarna annorlunda. 

Den finländska utvecklande utvärderingen och dess metoder väcker stort internationellt intresse. Vi har också utnyttjat verksamhetssätten för utvecklande utvärdering i flera internationella samarbetsprojekt och utvärderingar. 

Läs mer om utvecklande utvärdering: