Kartläggning av nuläget inom kvalitetshanteringen i grundskolan

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde i oktober-december 2021 en kartläggning som gäller nuläget inom kvalitetshanteringen i den grundläggande utbildningen. Kartläggningen hade anknytning till utvecklingsprogrammet Utbildning för alla och särskilt till det arbete som görs i en kvalitetsarbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet. NCU kartlade förutom nuläget inom kvalitetshanteringen också utbildningsanordnarnas uppfattningar som gäller kvalitetshantering och självvärdering. Samtidigt uppdaterades den resultatinformation som NCU tog fram i en utvärdering av utbildningsanordnarnas kvalitetshantering och självvärdering år 2016.

Inom ramen för kartläggningen ordnades fyra höranden med hjälp av Teams i november 2021. Hörandena gällde de anordnare av grundläggande utbildning som hade valts ut till det övervägda anordnarurvalet. Förutom genom höranden samlade NCU in information från deltagarna med hjälp av en kort enkät som innehöll förhandsfrågor.

NCU har skrivit en sammanfattande publikation som bygger på hörandena och förhandsfrågorna i enkäten. Sammanfattningen har överlämnats till undervisnings- och kulturministeriet. Information i den har utnyttjats i den slutrapport som ministeriets kvalitetsarbetsgrupp har utarbetat. Slutrapporten ges ut våren 2022.

Resultaten i kartläggningen har också publicerats i utvärderingscentrets publikationsserie. Du hittar publikationen här. Ett sammandrag på svenska ingår i början av rapporten.

Mer information:

Chris Silveström

Chris Silverström

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Allmänbildande utbildning
+358 29 5335563 Helsingfors