Yrkesutbildning

Yrkesutbildning
Studeranden arbetar med metallmaskiner.
Bild: goodluz/Shutterstock.com

Inom yrkesutbildningen genomförs

Utvärderingar av lärresultat

Utvärderingarna av lärresultat visar om målen för grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen och den yrkeskompetens som krävs i arbetslivet har uppnåtts. Dessutom utvärderas kompetensen i fråga om de gemensamma examensdelar som ingår i yrkesinriktade grundexamina.

I utvärderingarna av lärresultat utvärderas även kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet och dess koppling till lärande och kompetens.

Tema- och systemutvärderingar som stöd för beslutsfattande och utvecklande av utbildningen

Tema- och systemutvärderingarna producerar information som stöder beslutsfattande och utvecklande av utbildningen. Temautvärderingar har ofta fokus på en innehållsmässig helhet eller ett område. I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde objekt för utvärderingen. Andra exempel på objekt är utbildningspolitik och verkställande av den samt utvecklande av utbildningssystemet. Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast yrkesutbildning eller samtidigt omfatta flera olika stadier i utbildningssystemet.

Utvärderingsinformation för kvalitetsutvecklingens behov

NCU utvärderar kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning och stödjer anordnare i frågor som berör utvärdering och kvalitetsledning.

Avgiftsbelagda tjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering erbjuder även utbildningsanordnarna avgiftsbelagda utvärderingstjänster.