Auditering av Yrkeshögskolan Arcada 2024

Högre utbildning

Yrkeshögskolan Arcada fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i samarbete med en nordisk auditeringsgrupp. Arcada fick beröm av auditeringsgruppen för den goda kontakten mellan studenterna och personalen samt sina lärmiljöer. Högskolan har också fungerande sätt att fånga upp förändringar i arbetslivet och samhället för inriktningen av verksamheten.   

Studenterna uppskattar närheten till personalen och har lätt att få stöd

Arcada har genomfört en omfattande studieplansreform som varit lyckad. Utbildningarna har tydliga profiler och tydlig arbetslivsförankring. Arcada har fungerande system för att fånga upp förändringar i arbetslivet och samhället. 

Arcada är mån om att skapa en miljö för sina studenter som gör det lättare för dem att trivas och att lära. Studenterna upplever att det är lätt att kontakta sina lärare och att lärarna anstränger sig mycket för att ta hand om studenterna. Studenterna känner sig välkomna till Arcada och som en del av högskolegemenskapen. 

Arcadas lärmiljöer fick beröm i auditeringen. Speciellt labbarna och hubbarna värderades högt av studenterna och personalen. Labb- och hubbverksamheten fungerar som en samlingsplats för olika intressenter och stöder samverkan med externa intressenter, utbildningen samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI). 

Auditeringsgruppen anser att en tydligare pedagogisk förankring av undervisningen skulle vara viktig för framtiden när studentgrupperna blir alltmer heterogena. Arcada borde utveckla mer systematisk pedagogisk kompetensutveckling för sina lärare. 


Omvärldsanalysen är Arcadas styrka

En av Arcadas styrkor är systematisk omvärldsanalys som genomförs med brett internt och externt engagemang och informationen används i styrningen och ledningen av högskolan. Arcada påvisar en balans vad gäller att vara proaktiv och reaktiv genom att reagera på förändringar i omvärlden. 

I auditeringen framstod Arcada som innovativ och agil i sin verksamhet. Arcada är öppen för samarbeten och mån om att dela med sig av sin kunskap. Högskolan har också en öppen kultur som uppmuntrar medarbetarna att pröva nya saker och att vara innovativa. 

Auditeringsgruppen rekommenderar att Arcada definierar vad man vill uppnå i form av verksamhetens genomslag i samhället. Verksamhetens genomslag i samhället behöver tydligare mål och mätare för uppföljning. Arcada kunde också mer systematiskt utnyttja olika nätverk för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Arcadas kvalitetskultur är öppen och bygger på dialog

Studenterna och externa intressenterna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och får sina röster hörda. Studentinflytandet har en tydlig roll i högskolans kvalitetssystem. Studenternas feedback följs upp och de får återkoppling på sin feedback. Det pågår ett intensivt arbete med att få processbeskrivningar på plats inom organisationen som är viktigt för att undvika personberoende i en liten organisation.

Arcada har nyligen reviderat sitt kvalitetssystem och högskolan bör göra en grundligare utvärdering av systemet efter en fullföljd kvalitetscykel för att kunna dra lärdomar. Kvalitetssystemet kan också bättre synliggöras i hela organisationen, säger Eva Åkesson, auditeringsgruppens ordförande och professor vid Lunds universitet.

Enligt auditeringsgruppen kunde Arcada också arbeta med att skapa större gemenskap i postpandemin och efter organisationsförändringen 2022.

Utbildningens och forskningens sammanflätning bör bevakas 

Arcada har under de senaste åren gjort satsningar på forskningsverksamheten. Högskolans organisationsförändring har gynnat vetenskaplig forskning och externfinansiering. Satsningarna på forskningskommunikationen har bättre synliggjort forskningsverksamheten vid högskolan. 

Kopplingen mellan utbildningen och forskningen har enligt auditeringen minskat efter omorganisationen. Auditeringsgruppen rekommenderar att Arcada skapar en närmare koppling mellan undervisning och forskning speciellt i bachelorutbildningen. Högskolan behöver också arbeta för en gemensam förståelse av forskningsbaserad utbildning och utbildningsbaserad forskning.

Auditeringsgruppen uppmuntrar Arcada att genomföra den planerade externa forskningsutvärderingen för att få kollegial feedback på kvaliteten på sin forskningsverksamhet. Arcada behöver också utveckla arbetstidsplaneringen för att möjliggöra större flexibilitet och prioriteringar för att omsätta forskningsanslagen.

 

Auditeringen utfördes an en internationell auditeringsgrupp:

  • Professor Eva Åkesson, Lunds universitet, Sverige (ordförande)
  • Prodekanus för utbildning Trine Bjerva, Högskolan i Innlandet, Norge
  • Studerande Jussi Laitinen, Helsingfors universitet och Hanken, Finland
  • Projektchef Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Finland.

Auditeringsrapporten på NCU:s auditeringsplattform

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors