Information om utvärderingar

Syftet med den nationella utvärderingsverksamheten är att producera information som främjar målsättningarna för systemet för utbildning och småbarnspedagogik och förbättrar dem båda.

Utgångspunkten för NCU:s utvärderingar är en systemisk syn på olika fenomen inom utbildning och fostran, på sambanden mellan olika faktorer och på den föränderliga verksamhetsmiljön. Utvärderingarna belyser fenomen ur olika perspektiv och lyfter fram aktuella ämnen. De ger information och förståelse som stärker förändrings- och anpassningsförmågan hos systemet för utbildning och småbarnspedagogik och utbildningsorganisationerna och utvecklar beredskap inför framtiden

NCU:s utvärderingsinformation hjälper oss att förstå vilka särdrag, styrkor och utvecklingsområden i vårt utbildningssystem som vi bör ta tag i. Det här betyder att NCU:s verksamhet också ökar vår kunskap om hur vi bör utveckla utbildningen och fatta beslut om den. NCU:s verksamhet ökar också utvärderingskompetensen hos personer som arbetar med utbildning och småbarnspedagogik. Vår utvärderingsinformation används för att fatta beslut och utveckla verksamheten och för internationella jämförelser.

Våra utvärderingar gäller alla utbildningsstadier: 

  • småbarnspedagogiken
  • förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • gymnasieutbildningen
  • yrkesutbildningen
  • högskoleutbildningen
  • det fria bildningsarbetet
  • den grundläggande konstundervisningen

Utvärderingarna kan också vara sektoröverskridande. En utvärdering kan då omfatta flera utbildningsstadier samtidigt. 

Alla våra utvärderingsrapporter är offentliga och kan laddas ner från vår webbplats. Vi skickar också resultaten och responsen från utvärderingarna till dem som deltagit i den.

Utvärderingsverksamhetens mål

Målet för NCU:s utvärderingsverksamhet är att producera information, att utveckla och att säkerställa måluppfyllelse.

Produktion av information

Utvärderingarna stärker kunskapsunderlaget för det utbildningspolitiska beslutsfattandet på nationell och lokal nivå. Utvärderingarna ökar kunskapen om och förståelsen för det fenomen som utvärderas och om verksamhetsmiljön. Kunskap som stöder förändring förklarar och ger information om de faktorer som ligger bakom verksamheten och om olika samband mellan dem. Kunskapsunderlaget stärks också genom att vi sammanställer data från olika källor. Utvärderingarna kan också ge lärdomar för utvecklingen av nya teorier om hur reformer kan genomföras och vad som främjar förändring. Det är också möjligt att utveckla utvärderingsteori och -metoder inom olika utvärderingar.

Utveckling

Utvärderingarna främjar målsättningarna för utbildning och småbarnspedagogik, lärande och kompetensutveckling samt förbättrar verksamheten. Med hjälp av utvärderingarna identifierar vi styrkor, god praxis och utvecklingsområden samt planerar ändamålsenliga utvecklingsåtgärder. Utvärderingarna stöder också implementeringen av olika utvecklingsprogram. Utvärderingarna är en väsentlig del av den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten och kvaliteten hos organisationer inom utbildning och småbarnspedagogik. Utvärderingarna stärker delaktigheten och medvetenheten för att förbättra den egna verksamheten.

Måluppfyllelse

Utvärderinsgverksamhetens uppgift är att verifiera och följa upp de resultat och effekter som fastställts för utbildning och småbarnspedagogik. Genom utvärderingarna utreds hur väl målen för utbildning och småbarnspedagogik uppnås och hurdana resultat som uppnås. Utvärderingarna säkerställer verksamhetens resultatansvar och främjar att målen uppnås.

Utvecklande utvärdering som arbetssätt

NCU:s utvärderingar grundar sig på principerna för utvecklande utvärdering, som också skrivits in i lagstiftningen om utvärdering av utbildningen. Den utvecklande utvärderingsprincipen utgår från behovet och nyttan av utvärdering, och utvärderingen gäller både den instans som utvärderas, uppdragsgivaren, de intressentgrupper som deltar i utvärderingen, och alla dem som utnyttjar utvärderingsresultaten.

Den utvecklande utvärderingen främjar verksamhetens målsättningar samt lärande och förändring. Växelverkan, delaktighet samt analys av verksamhetsmiljön och förståelse för situationen ur deltagarnas synvinkel är viktiga principer i NCU:s utvecklande utvärderingar. Med utvärderingarna strävar vi efter att uppnå positiva effekter redan under utvärderingen och att utvärderingens resultat och rekommendationer utnyttjas som stöd för förändring

Läs mer om verksamhetsättet för utvecklande utvärdering.

Utöver arbetssättet för utvecklande utvärdering ligger dessutom våra tre värderingar till grund för våra utvärderingar: genomslag, pålitlighet och oberoende. Läs mer om våra värderingar på sidan Om oss.

Olika former av utvärderingar

De olika formerna av utvärderingar grundar sig på NCU:s lagstadgade uppgifter. De olika formerna av utvärderingar är: 

Utvärderingar av lärresultat

Utvärderingarna av lärresultat är inriktade på lärresultaten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den grundläggande konstundervisningen. I dessa utvärderingar utvärderas hur väl målen i läroplanen och examensgrunderna uppnås och vilka faktorer som påverkar kunnandet. Utvärderingarna av lärresultat ger också information om förändringar i kompetensnivån på lång sikt och om förverkligandet av utbildningsmässig jämlikhet.

Tematiska utvärderingar inom utbildningen och småbarnspedagogiken

NCU:s tematiska utvärderingar gäller aktuella ämnen i anslutning till hela utbildningssystemet och småbarnspedagogiken och till verksamheten hos anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning samt till högskoleverksamheten. De tematiska utvärderingarna kan fokusera på utbildningens och undervisningens nuläge, hur hela utbildningssystemet fungerar eller verksamhet och resultat inom ett visst utbildningsstadium.

Utvärderingar av kvalitet och kvalitetshantering

Utvärderingarna av kvalitetshanteringen fokuserar på hur organisationer inom utbildningen och småbarnspedagogiken upprätthåller och utvecklar kvaliteten på sin verksamhet. Syftet med NCU:s utvärderingar av kvalitetshanteringen är att stöda utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt högskolor i att uppnå sina mål och kontinuerligt utveckla verksamheten.

Avgiftsbelagda utvärderingstjänster 

Det är också möjligt att beställa avgiftsbelagda utvärderingstjänster av oss, såsom olika föreläsningar, utbildningar och beställningsutvärderingar för ett visst tema. Avgiftsbelagda utvärderingstjänster kan även genomföras internationellt. 

Är du intresserad av våra avgiftsbelagda utvärderingstjänster? Läs mer på sidan Avgiftsbelagda tjänster och kontakta oss!

Användning av material i forskning 

För att kunna genomföra våra utvärderingar samlar vi årligen in tiotals material. Även forskare utanför NCU kan utnyttja dessa material om kriterierna för överlåtelse av material uppfylls. 

Läs mer om hur utvärderingarna används inom forskning.