Information om utvärderingar

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) producerar tillförlitlig nationell utvärderingsinformation, kompetens och förståelse om utbildningen och dess kvalitet. Med hjälp av NCU:s utvärderingsinformation utvecklas den finländska utbildningen och småbarnspedagogiken så att den blir ännu bättre. 

NCU:s utvärderingsinformation hjälper oss att förstå vilka särdrag, styrkor och utvecklingsområden i vårt utbildningssystem som vi bör ta tag i. Det här betyder att NCU:s verksamhet också ökar vår kunskap om hur vi bör utveckla utbildningen och fatta beslut om den. NCU:s verksamhet ökar också utvärderingskompetensen hos personer som arbetar med utbildning och småbarnspedagogik. Vår utvärderingsinformation används för att fatta beslut och utveckla verksamheten och för internationella jämförelser.

Vad är utvärdering? 

Utvärdering är systematisk insamling, analys och tolkning av information som berör utbildning. Utvärdering kan t.ex. innebära att vi återspeglar verksamheten eller det valda temat i förhållande till angivna mål, normer, kriterier eller resultat. I utvärderingarna väljer vi på basis av slutsatserna de viktigaste områdena som behöver utvecklas och ger utvecklingsrekommendationer om dem. Utvärdering inbegriper alltså värdering, vilket delvis skiljer den från forskning. 

Våra utvärderingar ger en aktuell bild av utbildningens viktiga teman, kunskapsnivån, effekterna av utbildningsreformerna och situationen för utbildningens kvalitetshantering. Målet är att utreda i vilken mån de uppnådda resultaten motsvarar de uppställda målen. Vår utvärderingsinformation bidrar till att förbättra den finländska utbildningen.  

Våra utvärderingar gäller alla utbildningsstadier: 

 • småbarnspedagogiken
 • förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 • gymnasieutbildningen
 • yrkesutbildningen
 • högskoleutbildningen
 • det fria bildningsarbetet
 • den grundläggande konstundervisningen

Utvärderingarna kan också vara sektoröverskridande. En utvärdering kan då omfatta flera utbildningsstadier samtidigt. 

Alla våra utvärderingsrapporter är offentliga och kan laddas ner från vår webbplats. Vi skickar också resultaten och responsen från utvärderingarna till dem som deltagit i den.

Utvecklande utvärdering som arbetssätt

Våra utvärderingar följer arbetssättet för utvecklande utvärdering. Det innebär att den eller de som utvärderas kan utveckla sin verksamhet utifrån responsen redan under utvärderingens gång. Utvärderingar med ett utvecklande arbetssätt är inkluderande, vilket innebär att också utomstående experter som har specialkompetens om föremålet för utvärderingen vanligtvis deltar. Läs mer om verksamhetsättet för utvecklande utvärdering.

Utöver arbetssättet för utvecklande utvärdering ligger dessutom våra fyra värderingar till grund för våra utvärderingar: pålitlig, oberoende, öppen och modig. Läs mer om våra värderingar på sidan Om oss. 

Våra olika utvärderingstyper 

Vid NCU gör vi fyra typer av utvärderingar. 

 • I utvärderingarna av lärresultaten granskas hur de mål för elevernas kunskaper som fastställts i grunderna för läroplanen har uppnåtts. Utvärderingarna av lärresultaten ger också information om hur kunskapsnivån förändras på lång sikt och om hur den utbildningsmässiga jämlikheten förverkligas. 
 • Temautvärderingar genomförs alltid utifrån ett aktuellt tema, som till exempel hur de exceptionella undervisningsarrangemangen under coronaepidemin påverkade elevernas jämlikhet. I temautvärderingarna granskas ofta också om de utbildningspolitiska reformerna har lett till önskade resultat.
 • I systemutvärderingarna granskas vilka styrkor och utvecklingsområden utbildningssystemet har. De kan gälla en viss utbildningsnivå eller hela utbildningssystemet. Fokus kan också ligga på hur reform- och utvecklingsprocesserna för utbildningssystemet har lyckats. 
 • I utvärderingarna av kvalitetshanteringen utreds hur den organisation som utvärderas upphåller och utvecklar sin egen verksamhet. 

Vid sidan av utvärderingarna arbetar vi också med att stöda dem som arbetar med utbildning och småbarnspedagogik i frågor som gäller utvärdering och kvalitetshantering. Vi stöder utbildningsanordnarna i utvecklingen av kvalitetshanteringen bland annat genom att producera information om god praxis för kvalitetshantering och utveckling, stödja utnyttjandet av utvärderingsinformation, producera stödmaterial samt erbjuda utbildning om kvalitetshantering och utvärdering.

Planen för utbildningsutvärdering och tyngdpunkterna i utvärderingen 

Teman och tidtabeller för NCU:s kommande utvärderingar fastställs i planen för utbildningsutvärdering. Utvärderingsplanen utarbetas för fyra år i sänder och gäller alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. 

Utöver enskilda utvärderingar och deras tidtabeller berättar utvärderingsplanen om tyngdpunkterna i NCU:s utvärderingar. Tyngdpunkterna är de centrala samhälleliga temana under den aktuella fyraårsperioden. En enskild tyngdpunkt kan vara ett övergripande tema för flera utvärderingar, och på samma sätt kan en enskild utvärdering producera information för flera tyngdpunkter.

Tyngdpunkterna i planen för utbildningsutvärdering under perioden 2020–2023 är 

 • Utveckling av lärande och kompetens
 • Främjande av likvärdighet
 • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
 • Stöd för kontinuerlig utveckling

Bekanta dig med utvärderingsplanen 2020–2023. 
Läs mer om tyngdpunkterna i utvärderingen. 

Avgiftsbelagda utvärderingstjänster 

Det är också möjligt att beställa avgiftsbelagda utvärderingstjänster av oss, såsom olika föreläsningar, utbildningar och beställningsutvärderingar för ett visst tema. Avgiftsbelagda utvärderingstjänster kan även genomföras internationellt. 

Är du intresserad av våra avgiftsbelagda utvärderingstjänster? Läs mer på sidan Avgiftsbelagda tjänster och kontakta oss!

Användning av material i forskning 

För att kunna genomföra våra utvärderingar samlar vi årligen in tiotals material. Även forskare utanför NCU kan utnyttja dessa material om kriterierna för överlåtelse av material uppfylls. 

Läs mer om hur utvärderingarna används inom forskning.