Tema- och systemutvärderingar

Gymnasieutbildning

Temautvärderingarna gäller en viss innehållsmässig helhet eller ett visst innehållsmässigt temaområde (t.ex. den kompetens för vidareutbildning som gymnasiet ger). De kan också inriktas på utvärdering av läget för ett visst delområde inom utbildningsformen. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Utvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet (t.ex. hur läroplanssystemet fungerar).

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Pågående utvärderingar

Utvärderingen av gymnasiereformen (LUKA)
Utvärdering av de nya formerna av studiehandledning 2022–2024

Avslutade utvärderingar

Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet
Utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet
Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling
Studerandes övergångar och smidiga studievägar
Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter
Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård
God praxis för integration av invandrare i utbildningssystemet
Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna
Bedömning av gymnasiers ansökningar om tillstånd för särskild utbildningsuppgift
Självvärderingsförfaranden hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning