Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Alt-texten kommer att uppdateras.
Bild: Rodeo

Inom förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen genomförs utvärderingar av lärresultat och olika tema- och systemutvärderingar. Utvärderingarna ger  information som används för att utveckla undervisningen och fatta beslut i utbildningsfrågor. Andra syften med utvärderingarna är att säkerställa jämlikheten inom utbildningen samt kvaliteten i undervisningen. Utvärderingarna är också ett verktyg för skolornas informationsstyrning och utveckling. En systematisk insamling av data ger inte bara information på nationell och regional nivå, utan också information som kan användas av utbildningsanordnarna och skolorna.

Utvärderingarna av lärresultat visar hur målen i de riksomfattande läroplansgrunderna har uppnåtts inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Breda systematiska utvärderingar gör det möjligt att följa upp hur lärresultaten utvecklas. Det är till exempel möjligt att följa upp hur elevbedömningen utvecklas i förhållande till målen för lärande och bedömningskriterierna, att studera variationen mellan regionerna och skillnaderna mellan könen samt att utreda elevernas attityder och motivation för studierna.

Genom tema- och systemutvärderingar sammanställs information om innehållsområden som är aktuella inom utbildningspolitiken. De här utvärderingarna kan också ge information om utbildningsformer och utbildningssystemet som helhet eller om vissa delar av systemet.

Avgiftsbelagda tjänster

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) erbjuder också avgiftsbelagda tjänster. Hit hör bland annat utvärderingar och den utbildning som utbildningsanordnare och skolor kan beställa.

Stöd till utbildningsanordnare

Nationella centret för utbildningsutvärdering stödjer utbildningsanordnarna och skolorna då de  utvecklar den egna utvärderingsverksamheten. När utbildningsanordnarna och skolorna deltar i utvärderingar av lärresultat, får de viktig kunskap om lärandet och kan identifiera styrkor och utvecklingsområden. Utifrån den information om innehåll och metoder som centret erbjuder kan skolorna utveckla självvärderingen på tillförlitlig och mångsidig basis.