Användning av utvärderingsmaterial i forskning

Vill du utnyttja NCU:s utvärderingsmaterial i din forskning?

För att genomföra utvärderingarna producerar NCU årligen tiotals utvärderingsmaterial som också kan utnyttjas av forskare och studerande. Då material används i forskningssyfte behåller NCU materialets äganderätt.

Kriterier för överlåtelse av material 

NCU beviljar användarrätt till utvärderingsmaterialet om kriterierna uppfylls. Vi använder eget omdöme till exempel i enlighet med gällande dataskyddsprinciper. Vi kan också vägra bevilja användarrätt om den arbetsmängd som behövs för behandlingen av materialet är anmärkningsvärt stor eller om forskningen strider mot NCU:s värderingar. 

Avgifter för användning av material 

Bestämmelser om avgifter för användningen av material finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Avgiften baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (160/2021).

Materialanvändarens skyldigheter 

Den utsedda forskaren ansvarar för att materialet används i enlighet med de användarvillkor som fastställts i avtalet. Om materialanvändaren skriver lärdomsprov eller doktorsavhandling, är handledaren ansvarig.

Materialets ursprung ska nämnas i forskningspublikationerna. När forskningen har avslutats, skickas information om publikationer som gjorts utifrån materialet till NCU på adressen kirjaamo@karvi.fi.

Ansökningsanvisningar 

Skicka din ansökan om materialanvändning till adressen kirjaamo@karvi.fi. Du kan ladda ner ansökningsblanketten nedan (på finska): 

Av ansökan ska framgå 

  • En så noggrann beskrivning som möjligt av vilket av NCU:s utvärderingsmaterial som är föremål för ansökan
  • Forskningsplan (forskningsprojektets namn, forskningsfrågor, begärt material och dess användningsändamål samt eventuell finansiering)
  • Handledarens godkännande och underskrift (gäller pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar) 

Om du skriver ett lärdomsprov eller en doktorsavhandling är det handledaren för ditt arbete som ansöker om användarrätt.

Ansökningsprocessen för NCU:s material, 1: Förhandsförfrågan om material (vid behov), 2: Preciseringar till begäran om användning (vid behov), 3: Ansökningsblanketten och forskningsplanen skickas till NCU, 4: Avtal upprättas och undertecknas, 5: Överlåtelse av material, 6: Eventuell fakturering, 7: Forskningen genomförs, 8: Information om publikationen till NCU.

Övriga begäran om information

Medborgarna har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling oberoende av om de är part i ärendet eller inte. I begäran om uppgifter som gäller den allmänna rätten till information följer vi Utbildningsstyrelsens anvisningar. Läs mer om den allmänna rätten till information på Utbildningsstyrelsens webbplats: Praxis för överlämning av information och begäran om uppgifter.

Mer information om användningen av utvärderingsmaterial i forskning

Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors
Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

vice direktör
Enhetschef
Ledning och administration, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5550 Helsingfors