Användning av utvärderingsmaterial i forskning

Vill du utnyttja NCU:s utvärderingsmaterial i din forskning?

För att genomföra utvärderingarna producerar NCU årligen tiotals utvärderingsmaterial som också kan utnyttjas av forskare och studerande. Då material används i forskningssyfte behåller NCU materialets äganderätt.

NCU ansvarar även för överlämnandet av utvärderingsmaterial som samlats in med vårt kvalitetsutvärderingssystem Valssi. Valssi är ett digitalt utvärderingssystem som används inom småbarnspedagogiken. Med systemet producerar vi nationell utvärderingsinformation för systematisk och långsiktig utveckling av småbarnspedagogiken. Vår kundtjänst (valssi@karvi.fi) svarar på frågor om överlämnandet av Valssi-utvärderingsmaterial.

Kriterier för överlåtelse av material 

NCU beviljar användarrätt till utvärderingsmaterialet om kriterierna uppfylls. Vi använder eget omdöme till exempel i enlighet med gällande dataskyddsprinciper. Vi kan också vägra bevilja användarrätt om den arbetsmängd som behövs för behandlingen av materialet är anmärkningsvärt stor eller om forskningen strider mot NCU:s värderingar. 

Avgifter för användning av material 

Bestämmelser om avgifter för användningen av material finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Avgiften baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (160/2021).

Materialanvändarens skyldigheter 

Den utsedda forskaren ansvarar för att materialet används i enlighet med de användarvillkor som fastställts i avtalet. Om materialanvändaren skriver lärdomsprov eller doktorsavhandling, är handledaren ansvarig.

Materialets ursprung ska nämnas i forskningspublikationerna. När forskningen har avslutats, skickas information om publikationer som gjorts utifrån materialet till NCU på adressen kirjaamo@karvi.fi.

Ansökningsanvisningar 

Skicka din ansökan om materialanvändning till adressen kirjaamo@karvi.fi. Du kan ladda ner ansökningsblanketten nedan (på finska): 

Av ansökan ska framgå 

  • En så noggrann beskrivning som möjligt av vilket av NCU:s utvärderingsmaterial som är föremål för ansökan
  • Forskningsplan (forskningsprojektets namn, forskningsfrågor, begärt material och dess användningsändamål samt eventuell finansiering)
  • Handledarens godkännande och underskrift (gäller pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar) 

Om du skriver ett lärdomsprov eller en doktorsavhandling är det handledaren för ditt arbete som ansöker om användarrätt.

Ansökningsprocessen för NCU:s material, 1: Förhandsförfrågan om material (vid behov), 2: Preciseringar till begäran om användning (vid behov), 3: Ansökningsblanketten och forskningsplanen skickas till NCU, 4: Avtal upprättas och undertecknas, 5: Överlåtelse av material, 6: Eventuell fakturering, 7: Forskningen genomförs, 8: Information om publikationen till NCU.

Övriga begäran om information

Medborgarna har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling oberoende av om de är part i ärendet eller inte. I begäran om uppgifter som gäller den allmänna rätten till information följer vi Utbildningsstyrelsens anvisningar. Läs mer om den allmänna rätten till information på Utbildningsstyrelsens webbplats: Praxis för överlämning av information och begäran om uppgifter.

Mer information om användningen av utvärderingsmaterial i forskning

Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors
Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

vice direktör
Enhetschef
Ledning och administration, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5550 Helsingfors