Utvärderingar

Våra utvärderingar ger en aktuell bild av utbildningens viktiga teman, kunskapsnivån, effekterna av utbildningsreformerna och situationen för utbildningens kvalitetshantering. Vår utvärderingsinformation bidrar till att förbättra den finländska utbildningen.  

På dessa sidor kan du läsa mer om våra pågående och senast avslutade utvärderingar. Våra utvärderingar gäller alla utbildningsstadier. Utvärderingarna kan också vara sektoröverskridande. En utvärdering kan då omfatta flera utbildningsstadier samtidigt.  

Teman och tidtabeller för NCU:s kommande utvärderingar fastställs i planen för utbildningsutvärdering. Utvärderingsplanen utarbetas för fyra år i sänder. Bekanta dig med utvärderingsplanen 2020–2023. 

Våra olika utvärderingstyper 

Vid NCU gör vi fyra typer av utvärderingar. 

  • I utvärderingarna av lärresultaten granskas hur de mål för elevernas kunskaper som fastställts i grunderna för läroplanen har uppnåtts. Utvärderingarna av lärresultaten ger också information om hur kunskapsnivån förändras på lång sikt och om hur den utbildningsmässiga jämlikheten förverkligas. 
  • Temautvärderingar genomförs alltid utifrån ett aktuellt tema, som till exempel hur de exceptionella undervisningsarrangemangen under coronaepidemin påverkade elevernas jämlikhet. I temautvärderingarna granskas ofta också om de utbildningspolitiska reformerna har lett till önskade resultat.
  • systemutvärderingarna granskas vilka styrkor och utvecklingsområden utbildningssystemet har. De kan gälla en viss utbildningsnivå eller hela utbildningssystemet. Fokus kan också ligga på hur reform- och utvecklingsprocesserna för utbildningssystemet har lyckats. 
  • utvärderingarna av kvalitetshanteringen utreds hur den organisation som utvärderas upphåller och utvecklar sin egen verksamhet. 

Utvecklande utvärdering som arbetssätt

Våra utvärderingar följer arbetssättet för utvecklande utvärdering. Det innebär att den eller de som utvärderas kan utveckla sin verksamhet utifrån responsen redan under utvärderingens gång. Utvärderingar med ett utvecklande arbetssätt är inkluderande, vilket innebär att också utomstående experter som har specialkompetens om föremålet för utvärderingen vanligtvis deltar. Läs mer om verksamhetsättet för utvecklande utvärdering.

Utöver arbetssättet för utvecklande utvärdering ligger dessutom våra fyra värderingar till grund för våra utvärderingar: pålitlig, oberoende, öppen och modig. Läs mer om våra värderingar på sidan Om oss. 

Stöd för kvalitetshantering

Utöver utvärderingarna har NCU till uppgift att stöda anordnare av utbildning och småbarnspedagogik i frågor som gäller utvärdering och kvalitetshantering. Läs mer om stödet för kvalitetshantering.