Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu 2023

Högre utbildning

Lapin ammattikorkeakoulu godkändes i NCU:s auditering – styrkan är ett långsiktigt och systematiskt regionalt samarbete som grundar sig på partneravtal

Lapin ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan fick beröm av auditeringsgruppen för ett långsiktigt och systematiskt samarbete med externa intressenter som grundar sig på partneravtal, samt för kvalitetsarbetet som är en integrerad del av yrkeshögskolans dagliga verksamhet.

Partneravtalen skapar en stadig grund för samarbetet med externa intressenter

Lapin ammattikorkeakoulu är en mycket eftertraktad samarbetspartner inom sitt verksamhetsområde, och en central och nödvändig aktör med tanke på regionens utveckling. Lapin ammattikorkeakoulus strategi ligger i linje med olika regionala aktörers strategier och stöder uppnåendet av regionens gemensamma mål på ett utmärkt sätt. Yrkeshögskolan har ingått partneravtal med sina centrala partners som noggrant definierar samarbetsformerna och möjliggör ett långsiktigt, systematiskt och målinriktat samarbete med strategiskt utvalda avtalspartners. 

  • Med hjälp av partneravtalsmodellen säkerställer och ökar Lapin ammattikorkeakoulu samverkan och verksamhetens genomslagskraft i samhället. Partneravtalsmodellen gynnar både yrkeshögskolan och externa intressenterna, kommenterar auditeringsgruppens ordförande Timo Mattila, prorektor för undervisningen vid Satakunnan ammattikorkeakoulu. 

Vid regelbundna möten som baserar sig på partneravtalsmodellen får avtalsparterna information om Lapin ammattikorkeakoulus verksamhet. Enligt auditeringsgruppen borde Lapin ammattikorkeakoulu dock utveckla kommunikationen om sin verksamhet och i synnerhet om FUI-verksamheten och dess resultat till alla intressentgrupper för att främja en mer aktiv och öppen kommunikation. 

Kvalitetsarbetet är en del av yrkeshögskolans dagliga verksamhet som bygger på gemenskap

Vid Lapin ammattikorkeakoulu har ledningen och personalen förbundit sig till kvalitetssystemet och den kontinuerliga utvecklingen. 

  • Under auditeringsbesöket fick auditeringsgruppen starka belägg för att kvalitetsarbetet och utvecklingen av verksamheten är en del av personalens vardag. Yrkeshögskolan bör ännu förstärka och stödja en kultur som engagerar bättre de studerande i kvalitetsarbetet, konstaterar Mattila. 

Lapin ammattikorkeakoulus tydliga och fungerande processer möjliggör enhetliga verksamhetssätt och verksamhetsutveckling. Processerna utvecklas också smidigt utifrån responsen. Datasystemen som utvecklats för yrkeshögskolans behov stöder den övergripande utvecklingen av processerna.     

Handledningsprocesser och -system stöder studiehandledningen och studiernas framskridande

Lapin ammattikorkeakoulu har processer och datasystem som i hög grad stöder planeringen av undervisningen och handledningen av studerandena, och som har utvecklats särskilt för Lapin ammattikorkeakoulus behov. Studiernas framskridande stöds på många olika sätt. Med hjälp av aktuell och mångsidig datauppföljning reagerar man snabbt på eventuella avvikelser i studiernas framskridande. Enligt auditeringsgruppen ska yrkeshögskolan dock säkerställa att handledningsprocesserna i praktiken genomförs på ett enhetligt sätt inom alla utbildningsområden och på alla campusorter. Yrkeshögskolan bör också fästa uppmärksamhet vid enhetliga stöd- och välfärdstjänsters tillgänglighet.

En av Lapin ammattikorkeakoulus styrkor är Master School-verksamhetsmodellen som möjliggör flexibla och individuella studievägar för studerandena och på så sätt stöder studiernas framskridande. Master School möjliggör en branschövergripande arbetslivsorienterad utveckling av utbildning och erbjuder möjligheter till kontinuerligt lärande.   

Lapin ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolans förfaringssätt, med vilka den upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors