Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade metoder mot mobbning. Utvärderingen ingick i undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier. Metoder mot mobbning avsåg i den här utvärderingen sådana metoder som riktar sig till den grundläggande utbildningen och som syftar till att förebygga, ingripa i eller följa upp mobbning, dvs. ordna behövligt stöd efter en mobbningssituation.

Syftet med utvärderingen var att producera information om olika metoder mot mobbning, hur de fungerar och vilka resultat de har gett. Utvärderingen gav information om hur användbara olika metoder är, så att utbildningsanordnarna och skolorna kan välja den metod som lämpar sig bäst för dem. Syftet med utvärderingen var inte att ställa olika metoder mot varandra eller jämföra dem sinsemellan, utan att sprida information om god praxis för olika metoder och att lyfta fram utvecklingsbehoven.

Den utvärdering som genomförde gällde metoder mot mobbning som används inom den grundläggande utbildningen. Metoder mot mobbning inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utvärderas i ett senare skede.

Utvärderingsresultaten offentliggjordes i augusti 2022. Titta gärna på vår inspelning av resultatpresentationen och på diabilderna. De centrala resultaten finns tillgängliga i en sammanfattande publikation på svenska. En mer omfattande rapport utgav på finska i april 2023.

Ansökningstiden till utvärderingen gick ut i december 2021. Till utvärderingen kom det totalt in 27 ansökningar som gällde metoder mot mobbning. En lista på de sökande finns här.

Valet gjordes på basis av ansökningarna, som utvärderades utifrån följande delområden:

 • Metodens mål och målgrupp
 • Metodens referensram och eftersträvade effekt
 • Metodens verksamhetssätt
 • Metodens koppling till grunderna för läroplanen
 • Metodens tillgänglighet (material och utbildning)
 • Metodens uppföljningsmekanism
 • Utvärderingar och utveckling av metoden
 • Belägg på metodens effekt

Förutom dessa delområden utvärderades metoderna som en helhet. Målet med NCU:s utvärdering är att producera information om olika typer av metoder samt om hur de lämpar sig för olika situationer. Därför valdes metoder som är inriktade på olika åtgärder mot mobbning och olika behov i anslutning till detta.

Till utvärderingens följande skede valdes följande metoder mot mobbning:

 • Gutsy Go, Gutsy Go ry
 • K-0, Aseman Lapset ry
 • KiVa-Koulu, Turun yliopisto / INVEST psykologia
 • Tunne- ja turvataitokasvatus – Oulun malli, Turvallinen Oulu-hanke
 • Sovittelu koulussa (Verso ja Resto), Suomen Sovittelufoorumi ry, VERSO-ohjelma
 • Tukioppilastoiminta, Mannerhemin Lastensuojeluliitto
 • Vänelevsverksamheten, Folkhälsan

Metoderna Vänelevsverksamhet och Tukioppilastoiminta utvärderas tillsammans.

Du hittar responsen som gäller de valda metoderna här

Genomförande av utvärderingen

NCU kommer att begära en mer omfattande självvärdering för de metoder som antagits till den egentliga utvärderingen.  Vid utvärderingen används också tilläggsmaterial som NCU samlat in och annat befintligt material till den del det är möjligt. Metoderna utvärderas av en utvärderingsgrupp bestående av experter.

Utvärderingsgrupp:

Niina Anttila, tohtorikoulutettava, Tampere
Pekka Danschu, luokanopettaja, Espoo
Marko Kuvaja, rehtori, Kajaani
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Helsinki
Miia Sainio, yliopistonlehtori, Jyväskylä

Sakkunniga från Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och utvärderingsgruppen genomför utvärderingen tillsammans. I utvärderingsgruppens arbete beaktas gruppmedlemmarnas eventuella koppling till metoderna som utvärderas.

 

När metoderna utvärderas beaktar man hur användbara de är, hur de kan förankras och vilka resultat de ger med hjälp av följande utvärderingsfrågor:

Användbarhet

Hur tydligt och avgränsat är metodens mål? Hur väl lämpar sig metoden för sitt syfte?

Hur väl lämpar sig metoden för målgruppen? I vilken mån kan metoden tillämpas på andra åldersgrupper?

Hur beaktar metoden olika parter? (personal, elever, vårdnadshavare)

Hur tydliga är funktionerna och anvisningarna? Hur väl lämpar de sig för målgruppen?

I vilken mån är metodens mål kopplade till grunderna för läroplanen?

Förankring

Hur väl och i vilken omfattning anknyter metoden och användningen av den till skolans övriga välfärdsarbete?

Kan metodens funktioner och anvisningar implementeras i skolans vardag på ett smidigt sätt?

Hurdan administrationsstruktur och ansvarsfördelning har metoden?

Hur stöds och upprätthålls användningen av metoden?

Hurdan modell för uppföljning har metoden? Hur väl lämpar den sig för uppföljning, utvärdering och utveckling av metoden?

Resultat

På vilket sätt stöder metodens resultat dess mål?

Hur stora satsningar kräver metoden (tidsmässiga, personalresurser osv.) i förhållande till de eftersträvade resultaten?

Hur och av vilken aktör får man respons om metoden? Hur använder man responsen för att utveckla verksamheten?

Hur övertygande är resultaten om att metoden fungerar och är effektiv?

Beskrivning av utvärderingen

Inom utvärderingen skapas kriterier och utvärderingsmetoder som kan användas för att utvärdera hur mobbningsförebyggande metoder fungerar och vilka effekter de har. Dessutom inrättas ett nytt organ i enlighet med ett utvecklingsförslag från en mobbningsarbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet. Organets uppgift är att utvärdera metoder som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Målet är att enheterna inom småbarnspedagogiken och skolorna ska kunna ta i bruk de mest fungerande och användbara metoderna för att förebygga mobbning och öka välbefinnande och arbetsro.

NCU skapade våren 2021 tillsammans med en sakkunniggrupp kriterier för vilka projekt som kan tas med i utvärderingen och för hur metoderna ska utvärderas. De kriterier som kommer att användas vid utvärderingen av metoderna kommer att publiceras hösten 2021 tillsammans med information om hur ansökningen till utvärderingen går till. De metoder som tas med i utvärderingen väljs i början av år 2022. Vi kommer att offentliggöra information om hur de utvalda mobbningsförebyggande metoderna fungerar hösten 2022.

Mer information om ansökningen hösten 2021.

Utvärderingen gäller NCU:s tyngdpunkter Främjande av ett välfungerande utbildningssystem, Stöd för kontinuerlig utveckling samt Främjande av likvärdighet.

Utvärderingsplan (på finska)

Mer information: 

Niina Rumpu

Niina Rumpu

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5525 Jyväskylä