Sammanfattningar av de centrala resultaten av utvärderingarna inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningens tillstånd-artikel 2023

Den omfattande lagreformen, känd som yrkesskolreformen, trädde i kraft 2018. NCU har publicerat en policy brief-artikel där man granskar hur målen för yrkesskolreformen har uppnåtts, hur likabehandlingen av studerande förverkligas och hurdant kunnande yrkesutbildningen ger.

I verkställandet av reformen har man uppnått många mål som ställts upp för studiernas individualitet och arbetslivsorientering. Men det finns fortfarande brister i verksamhetens kvalitet och de studerandes jämlika möjligheter. Därför behövs utvecklingsåtgärder som kan förbättra valmöjligheterna för studierna, tillgången till handlednings- och stödtjänster och kvaliteten på lärandet i arbetslivet samt förenhetliga genomförandet och utvärderingen av yrkesproven.

Klicka på här för att öppna PDF-artikeln.

Sammanfattning 2021–2022

NCU har sammanfattat yrkesutbildningens utvärderingsresultat för åren 2021–2022.

Yrkesutbildningens styrkor och utvecklingsområden presenteras i följande teman:

  • Individuella studievägar och särskilt stöd
  • De studerandes kunnande och anordnarnas pedagogiska verksamhet
  • De studerandes gemenskap, delaktighet och möjligheter att påverka
  • Lärande i och samarbete med arbetslivet
  • Att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid plötsliga strukturomvandlingar
  • Kvalitetsledning

Utvärderingar som sammanfattningen bygger på: