Utvecklande utvärdering inom åtgärdsprogrammet för att stärka skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund

KIEPPI-utvärdering 2022–2024

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför utvecklande utvärdering inom ramen för åtgärdsprogrammet som stöder inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund inom den grundläggande utbildningen under 2022–2024.

KIEPPI-utvärderingen fokuserar på nyanlända elever, särskilt elever i årskurs 7-9 som har gått i skolan i Finland i fyra år eller mindre. Utvärderingen fokuserar på befintliga och projektutvecklade metoder, undervisningsarrangemang och former av inlärningsstöd som hjälper till att utveckla språkkunskaperna och skolberedskapen hos elever med invandrarbakgrund. Genom den utvecklingsinriktade utvärderingen av det operativa programmet stöder NCU utbildningsanordnarnas långsiktiga utvecklingsarbete, effektiviteten i deras verksamhet och syftar till att skapa hållbara handlingsmodeller.

Resultaten av utvärderingen publiceras i början av hösten 2024. Rapporten kommer att innehålla konkreta lösningar och förslag till åtgärder på regional och nationell nivå, utbildningsanordnar- och skolnivå för att stödja lärandet hos elever som flyttat till Finland och för att stärka de grundläggande färdigheterna och språkkunskaperna hos elever med ett främmande språk som modersmål.

Aktuellt

Utvärderingsrapporten kommer att publiceras i september 2024!


Den 13 maj 2024 anordnades ett sista webbinarium för projektaktörer. Vi tackar alla deltagare! 

Utvärderingens mål:

 • Ge information om nuläget inom den grundläggande utbildningen och kartlägga utbildningsbakgrunden hos sent anlända elever (elever i årskurs 7-9 som har gått i skola i Finland i högst fyra år), samt de problem som kan utmana inlärningen, identifiera och förebygga dem.
 • Uppmärksamma praxis och utvecklingsverksamhet för att stödja grundläggande färdigheter för missgynnade elever med invandrarbakgrund och låg skolberedskap
 • Stödja, övervaka och utvärdera genomförandet av 60 utvecklingsprojekt i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.
 • Att stödja den långsiktiga utvecklingen och effektiviteten hos utbildningsanordnare
 • Att skapa hållbara modeller för att stödja undervisning och lärande

Utvärderingsfrågor

 • Hur många elever med invandrarbakgrund finns för närvarande i årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen i Finland som saknar tillräcklig skolbakgrund, språkkunskaper eller andra grundläggande färdigheter för att klara skolgången?
 • Hur övervakas utvecklingen av grundläggande färdigheter, särskilt språkkunskaper, för elever i årskurserna 7-9 som har gått i skola i Finland endast 1-4 år?
 • På vilket stadium av elevens skolväg identifierar och förebygger utbildningsanordnarna utmaningar, särskilt för elever med invandrarbakgrund som har upplevt trauman och neurologiska utmaningar?
 • Vilka åtgärder har implementerats för att främja elevernas språkkunskaper, lärande, skolberedskap och grundläggande färdigheter?
 • Vilka insatser görs för att underlätta en smidig övergång från förberedande undervisning för grundläggande utbildning till grundskola och från grundskola till gymnasium?
 • Vilka faktorer har främjat eller hindrat möjligheterna att möta stödbehoven hos elever med invandrarbakgrund? 
 • Vilka metoder används för att identifiera inlärningssvårigheter när undervisningsspråket är bristfälligt?
 • Vilka strukturella eller lagstiftningsmässiga förändringar skulle behövas för att utbildningsanordnare och skolor bättre ska kunna möta stödbehoven hos elever med invandrarbakgrund?
 • Hur främjar utbildningsanordnare långsiktig effektivitet och skapar hållbara modeller?
 • Vad underlättar och hindrar projektbaserad utveckling?

Länk till projektplanen (på finska):

Läs mer:

Utvecklande utvärdering vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål (VOMA-utvärderingen)

Stärkande av de grundläggande färdigheterna hos elever som flyttat till Finland – undervisnings- och kulturministeriet

Ytterligare information

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors
Tanja Laimi

Tanja Laimi

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5567 Helsingfors