Auditering av Tampereen ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

NCU genomförde en auditering av Tampereen ammattikorkeakoulu 2021-2022. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). TAMK profilerar sig i enlighet med sina strategiska mål som en sektorsövergripande arbetslivsfokuserad högskola. Utbildningsutbudet svarar väl mot de regionala behoven i näringslivet och beaktar förändringarna i arbetslivet. Detta skapar en stark grund för en långsiktig utveckling av ett livskraftigt Birkaland.

 

Utbildningsplaneringen är en systematisk och delaktig process

Utbildningsplaneringen är en systematisk och etablerad process som omfattar hela organisationen. Tydliga kompetensmål har definierats för utbildningarna. Läroplanerna utvecklas utifrån respons från arbetslivet och erfarenheter som man fått från olika samarbeten. Lärarna, de studerande, FUI-personalen och intressentgrupperna deltar aktivt i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av utbildningen.

– Kvalitetsrutinerna för planering och genomförande av utbildning ger utmärkt stöd för studerandecentrerad och arbetslivsinriktad verksamhet vid TAMK. Kontinuerligt lärande är likställd med examensutbildningen och i fortsättningen kunde kvalitetshanteringen av den examensinriktade utbildningen och kontinuerligt lärande utvecklas som en helhet, säger auditeringsgruppens ordförande Turo Kilpeläinen, rektor vid LAB-ammattikorkeakoulu.

Högskolesamarbetet i regionen och den aktiva delegationsverksamheten stöder det regionala samarbetet. Detta samarbete stöder också TAMK i att identifiera kompetensbehov och utveckla examensutbildningen, vilket har identifierats som TAMK:s styrka.

 

Arbetslivsinriktad högskola -målet styr FUI-verksamheten

TAMK:s FUI-verksamhet inriktas på tre fenomenbaserade tyngdpunktsområden och målen i Tammerfors högskolesamfunds forskningsstrategi. I forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) betonas tillämpad forskning, utveckling och innovationer som kan utnyttjas i arbetslivet. FUI-verksamhetsområdena vid TAMK är omfattande helheter och när de fungerar som bäst ger de utrymme för sektorsövergripande samarbete och uppmuntrar till nya och flexibla försök. TAMK använder responsen och erfarenheterna från lärare, studerande och intressentgrupper som har deltagit i FUI-verksamheten i verksamhetsutvecklingen. FUI-verksamhetens roll kunde enligt auditeringsgruppen stärkas som en del av TAMK:s strategiska utvecklings- och årsplaneringsprocess.

 

TAMK:s verksamhetskultur uppmuntrar till experiment, utbyte av idéer och samutveckling

TAMK har ett fungerande kvalitetssystem och informationen som systemet genererar används på olika nivåer i organisationen för att målinriktat utveckla verksamheten. Enligt auditeringsgruppen skulle en förenkling och prioritering av rutinerna för kvalitetshantering stärka strategins styreffekt.

TAMK:s verksamhetskultur uppmuntrar till att pröva på nya saker och att samarbeta med olika aktörer.

– TAMK har interna forum för olika målgrupper som stöder en försökskultur och utbyte av idéer. TAMK är en kunnig och inspirerande arbetsgemenskap där personalen har gemensamma mål och som tänker på TAMKS:s bästa, säger auditeringsgruppens ordförande Turo Kilpeläinen.

TAMK valde högskolesamfundets stödtjänster som ett utvärderingsområde i auditeringen. Enligt auditeringen är styrkorna i högskolesamfundets stödtjänster tjänsternas jämna kvalitet, effektivitet, riskhanteringsförmåga samt att tjänsterna går att använda oberoende av campus.

 

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

 

Auditeringsgruppen

  • Rektor Turo Kilpeläinen, LAB ammattikorkeakoulu (ordförande)
  • Direktör Hannele Keränen, Lapin ammattikorkeakoulu
  • Direktör, kompetens Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus
  • Studerande Paavo Sormunen, VAMOK, Vaasan ammattikorkeakoulu

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Helka Kekäläinen.

Helka Luodelahti

Enhetschef
Ledning och administration, Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5513 Helsingfors