Information om ansökning, hösten 2021

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Vem kan ansöka om att delta i utvärderingen?

Utvärderingen gäller metoder mot mobbning inom den grundläggande utbildningen. Den sökande är den organisation som utvecklat och/eller koordinerar metoden och som vi benämner ansvarig aktör. Med metod avser vi i den här utvärderingen olika verksamhetsmodeller och program mot mobbning, som en ansvarig aktör organiserar, utvecklar och följer upp. Metoden kan vara en modell som utvecklats och upprätthålls av en enskild aktör, skola eller utbildningsanordnare. Den kan antingen förebygga, ingripa i eller följa upp mobbning. Metoden kan också stärka arbetsron och välbefinnandet i skolorna, utöver att den förebygger mobbning.

Hur de metoder som utvärderas fungerar, ska basera sig på forskningsdata. Bevisen ska vara dokumenterade och resultaten analyserade. De metoder som väljs för utvärderingen ska följa en på förhand överenskommen struktur eller plan på vilken verksamheten grundar sig på.

Så här ansöker man om att delta i utvärderingen

Den aktör som ansvarar för metoden, för vilken man ansöker om utvärdering, fyller i ett formulär där metoden beskrivs via följande delområden

  • bakgrundsuppgifter om metoden (hur länge metoden har använts, i vilken omfattning och kostnader)
  • metodens mål (mål för användningen av metoden, målgrupp, referensram, önskat resultat)
  • metodens innehåll (tillvägagångssätt i anslutning till metoden, anvisningar, material, utbildning och modell för uppföljning av metoden)
  • bevis på metodens effekter (undersökningsresultat av hur metoden fungerat)

Ansökningstiden pågår 5.10–5.12.2021. Ni ansöker genom att fylla i och lämna in en Webropol-enkät.

Hur väljs metoderna som utvärderas?

Högst fem metoder väljs ut för utvärdering utifrån ansökningarna. Eftersom målet med utvärderingen är att producera information om olika typer av metoder och om hur de lämpar sig för olika situationer, kommer i valet av metoder betonas sådana som riktar sig in på olika åtgärder mot mobbning och olika behov i anslutning till detta. Om flera metoder uppfyller kraven betonas bevisen på metodens effekter.

Alla som sökt till utvärderingen får en motivering till varför de antagits eller inte antagits. Resultatet av antagningen offentliggörs i januari 2022.