Auditering av Oulun ammattikorkeakoulu 2024

Högre utbildning

Uleåborgs yrkeshögskola godkändes i NCU:s auditering – styrkorna inkluderar ett kvalitetssystem som stöder strategisk ledning och kompetensbaserat läroplansarbete

Uleåborgs yrkeshögskola godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för användningen av kvalitetssystemet i den strategiska ledningen och inriktningen. Yrkeshögskolans praxis är inkluderande och samhällsbaserad. Styrkorna omfattar också den systematiska utvecklingen av kompetensorienterad och arbetslivsbaserad utbildning.

Systematiskt stöd för kompetensbaserad och arbetslivsorienterad utbildning

Uleåborgs yrkeshögskola har en viktig roll som utbildare som betjänar arbetslivet och främjar livskraften i norra Finland. Utvecklingen av utbildningsutbudet är systematisk och arbetslivsorienterad. Detta återspeglas i en ökning av den internationella examensutbildningen, en ökning av studieplatser för sjukskötare och bioanalytiker samt utvecklingen av kontinuerligt lärande. 

Reformeringen av läroplanerna och stärkandet av kompetensorienteringen har åtföljts av ett utmärkt pedagogiskt utvecklingsarbete i samarbete med yrkespedagogisk lärarutbildningen. Dessutom har yrkeshögskolan gjort ett stort arbete för att utveckla studiehandledningen och för att möjliggöra en smidig studieväg för de studerande. Godkännande av arbetslivsförlagt lärande, dvs. godkännande av kompetenser som förvärvats under studier på arbetslivet, behöver dock fortfarande förtydligas.

Utbildningsprogrammen utvecklas på grund av ett brett spektrum av feedback. Ett bra exempel på ett effektivt system är arbetslivsauditeringarna, som ger information om utbildningens relevans för arbetslivet. Dessutom har banden med arbetslivet i regionen stärkts genom att man infört forum för externa intressenter som en del av den regelbundna förvaltningen av varje utbildningssektor.

  • Systemet för kursfeedback har identifierats som en utvecklingsutmaning inom yrkeshögskolan. Auditeringsgruppen rekommenderar att de studerande systematiskt informeras om hur deras respons används. Dessutom bör yrkeshögskolan se till att alla studerande får respons på sina kompetenser, säger Päivi Karttunen, prorektor emerita och ordförande för auditeringsgruppen.

Yrkeshögskolans samverkan och verksamhetens genomslagskraft i samhället är tydligt definierade

Uleåborgs yrkeshögskola har tydligt formulerat målen för samverkan med samhället och ledningen av samverkan. Yrkeshögskolan har en välfungerande praxis för partnerskapsavtal och ett aktivt nätverkssamarbete med Uleåborgs universitet, Uleåborgs stad, Uleåborgs handelskammare och andra regionala aktörer. Alumniverksamheten är välorganiserad vid Uleåborgs yrkeshögskola och stöder på ett betydande sätt utvecklingen av utbildningsinnehållet och planeringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI).

Uleåborgs yrkeshögskolas FUI-verksamhet är väl integrerad i regionens arbetsliv och förnyar det genom många projekt. Yrkeshögskolans konstnärliga verksamhet är också starkt nätverksbaserad och har en synlig inverkan i regionen och på nationell nivå.

  • Uleåborgs universitet bör kommunicera sin påverkan och sina framgångar starkare på regional, nationell och internationell nivå. Detta framkom tydligt i intervjuerna med externa intressenter, säger Päivi Karttunen.

Kvalitetssystemet ger ett utmärkt stöd för ledningen av yrkeshögskolan

Uleåborgs yrkeshögskola har ett heltäckande kvalitetssystem som ger utmärkt stöd för att uppnå yrkeshögskolans strategiska mål. Den information som kvalitetssystemet ger gör det möjligt för yrkeshögskolan att leda och utveckla sin verksamhet på ett konsekvent sätt. Uppföljningsuppgifterna och slutsatserna av strategin sammanställs i en årlig kvalitetsrapport. 

Utvecklingen av kompetensen och välbefinnandet hos personalen vid Uleåborgs yrkeshögskola är långsiktig och målinriktad. Handledarutbildningen behövs att fortsätta för att ytterligare stödja personalens kompetensutveckling och välbefinnande i arbetet. 

  • Auditerinsgruppen var övertygad om att Uleåborgs yrkeshögskola har en öppen kultur som stöder utveckling, vilket tillsammans med olika sätt att delta gör det möjligt för studenter, intressenter och personal att delta i utvecklingen av verksamheten, säger Karttunen.

Uleåborgs yrkeshögskola har köpt utbildningstjänster av Uleåborgs universitet sedan 2020. Auditerinsgruppen rekommenderar att Uleåborgs yrkeshögskola och Uleåborgs universitet uppdaterar samarbetsavtalet om utbildningstjänster och gemensamt fastställer tjänstebeskrivningar och kvalitetskriterier för tjänsterna.

Uleåborgs yrkeshögskola godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolans förfaringssätt, med vilka den upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen, utvecklingen och innovation samt samverkan med samhället och verksamhetens genomslag. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform

Mer information:

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors