Auditering av Oulun ammattikorkeakoulu 2024

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Oulun ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 20–21 mars 2024. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Vicerektor för utbildning (emerita) Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu (auditeringsgruppens ordförande)
  • Projektchef Tauno Kekäle, Merinova Oy
  • Studerande Joni Lappalainen, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
  • Utvecklingschef för utbildning Tuija Vasikkaniemi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Oulun ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde Högskolekoncernens gemensamma utbildningstjänster för att stödja en smidig inlärningsväg för de studerande.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Oulun ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Hämeen ammattikorkeakoulu och temat är Kontinuerligt lärande.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvärdering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

För mer information, vänligen kontakta projektledaren för auditeringen:

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors