Auditering av Hämeen ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Hämeen ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Hämeen ammattikorkeakoulus (HAMK) styrkor är bland annat ett välfungerande studentcentrerat angreppssätt i utbildningen och en undervisning som förbättras kontinuerligt. HAMK:s gedigna kvalitetshantering är fast förankrad i yrkeshögskolans kvalitetskultur och främjas av olika former av kvalitetsdialog och kvalitetsåtgärder, liksom av ett väl utvecklat kvalitetstänkande vid hela yrkeshögskolan.

Den systematiska och långsiktiga utvecklingen av kvalitetshanteringen genomsyras av en djärv profil och en tydlig strategi

HAMK har inrättat ett heltäckande kvalitetssystem för att samla in synpunkter från interna och externa intressenter på hur yrkeshögskolan kan ständigt utveckla sin verksamhet. De studerande har en stark röst i HAMK:s kvalitetsdialog. En öppen kommunikation säkerställer rättvisa, jämlikhet och öppenhet i HAMK:s arbetsgrupper.  Personalen upplever sig få ett bra behovsbaserat stöd och värdesätter den inspirerande arbetsmiljön vid HAMK. Arbetsmiljön främjar de anställdas välbefinnande, jämlikhet och personlig utveckling.

HAMK:s kvalitetskultur, som förstärks av en systematisk och långsiktig vidareutveckling av yrkeshögskolans kvalitetshantering, genomsyras av en djärv profil, en tydlig strategi med ambitiösa mål och ”HAMK-gemenskapen”.

- HAMK:s kvalitetshantering är fast förankrad i en kvalitetsram för PSDA-cykeln (”plan, do, study, act”, dvs. planera, göra, studera, agera), som inte bara representerar den allmänna kvalitetscykeln, utan också inkluderar människor och policy, dialog och utveckling, engagemang och samarbete, ambitioner och åtgärder som ledord för institutionen, säger Eva Werner, ordförande i auditeringsgruppen och professor emerita från Österrike.

HAMK kännetecknas av ett studentcentrerat och arbetslivsinriktat angreppssätt i utbildningen

Studerandes starka röst och de flexibla läroplanerna skapar en motiverande studiemiljö vid HAMK. Det flexibla konceptet för studier inkluderar dagliga studier (8–16), deltidsstudier (18–100) och ett snabbspår (dygnet runt), vilket ger studerande möjlighet att välja var och när de studerar och gör att man kan ta hänsyn till livssituationer och behov hos olika studerandegrupper.

HAMK har en stark koppling till det regionala arbetslivet genom nära projektpartnerskap och nätverk. HAMK är väl rustat för att utbilda kvalificerad arbetskraft för framtiden, där man i undervisningen beaktar framtida färdigheter.

En kreativ miljö och en anda av innovation formar HAMK:s organisationskultur

HAMK är framgångsrikt när det gäller att uppmuntra till att testa, experimentera och ta fram prototyper. Denna anda är tydlig i HAMK:s organisationskultur och demonstreras i dess Design Factory, som ett exempel på ett långsiktigt engagemang i frågor som rör innovation, branschöverskridande aspekter och designtänkande. HAMK:s organisationskultur genomsyras av en anda av att lyssna på kunder och samarbetspartner, av dialoger och gemensamt skapande samt av regelbunden aktiv samverkan med intressenter.

Studerande betraktas i allt högre grad som en viktig tillgång, men skulle kunna användas mer aktivt för att även förbättra yrkeshögskolans anseende.

Studerandes studieupplevelser inom och utanför campus

HAMK har arbetat hårt för att sammanföra utbildningsmiljöer, forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och utbildningar. HAMK:s lokaler, såsom Design Factory, är en viktig resurs för lärande i verkliga arbetsmiljöer. Auditeringsgruppen betonar dock att HAMK bör se till att erbjuda lika lärandeupplevelser, särskilt när det gäller förmedlingen av arbetstillfällen och praktikmöjligheter för alla studerande – både finländska och internationella studerande – oavsett program, och i alla format.

Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och samverkan med samhället och verksamhetens genomslag. De utvärderingskriterier som tillämpades vid auditeringen finns tillgängliga i NCU:s auditeringshandbok.

Auditeringsrapporten finns tillgänglig på https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/audit-of-hame-university-of-applied-sciences/

Mer information:
Eva Werner, rektor emerita, ordförande för auditeringsgruppen, +43 (0) 6767787526, ewernere52@gmail.com

Marja-Liisa Saarilammi, utvärderingsråd, projektledare för auditeringen, 029 533 5528, marja-liisa.saarilammi@karvi.fi

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5528 Helsingfors