Utvärdering av utbildningen inom sjöfart 2020–2022

Yrkesutbildning Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde i samarbete med Transport- och kommunikationsverket (Traficom) en utvärdering av utbildningen inom sjöfart åren 2020–2022. Enligt STCW-konventionen ska en utvärdering genomföras vart femte år. Syftet med utvärderingen var att säkerställa att de organisationer i Finland som erbjuder utbildning inom sjöfart har fungerande kvalitetssystem och -förfaranden för genomförande av utbildning som uppfyller minimikraven i kvalitetskriterierna i STCW-konventionen, samt att utbildningsorganisationen uppfyller kraven i STCW-konventionen.

Utvärderingen av utbildningen inom sjöfart baserade sig på organisationens självvärdering, bakgrundsmaterial och utvärderingsbesök som genomförs av en utvärderingsgrupp.

 

Mer information ges av

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors