DigiOTA-projektet

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

NCU har år 2022 påbörjat ett omfattande projekt vars mål är att utveckla ett nytt digitalt system för utvärderingen av lärresultat:

Utvecklingen av ett digitalt system för utvärdering av lärresultat (DigiOTA) åren 2022–2024. 

Projektet är tillsatt av Undervisnings- och kulturministeriet.

I projektet utvecklas ett digitalt utvärderingssystem för att administrera och genomföra nationella utvärderingar av lärresultat. Med utvärderingarna samlar NCU in information om hur väl målen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen uppnåtts, om kunskaperna i olika läroämnen och jämlikheten i utbildningssystemet.

Målet med projektet är att utveckla ett långlivat system som är till nytta för olika användare. Särskilda utvecklingsområden är användarnas dataskydd, systemets säkerhet och användbarhet. Målet är ett system som ger nyttig information för utvecklingen av utbildningen.

Utvecklingsarbetet framskrider enligt principen om agil systemutveckling. Arbetet genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, och systemet utvecklas av CSC – Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning.

När systemet är färdigt är målet att det ska vara till mångsidig nytta:

  • Lärarnas arbete i utvärderingarna minskar t.ex. vid bedömningen av elevernas svar.
  • Tillgången till utvärderingsinformation förbättras.
  • Kommunikationen mellan NCU och skolorna förbättras.

Vi som jobbar med utvärdering av lärresultat på NCU är glada över att kunna utveckla systemet och vår utvärderingsverksamhet. Vi har samtidigt möjlighet att hitta nya praktiska lösningar och sätt att utvärdera målen i läroplanen. Vi undersöker t.ex. möjligheterna att utnyttja nya digitala innovationer och möjligheter som redan används i skolorna.

Projektets tidtabell

Under hösten 2022 definierar och planerar våra utvecklare det nya systemet. Planeringen och utvecklingen av systemet går hand i hand. Målet är inställt på hösten 2024 då systemet första gången används i en riktigt utvärderingssituation. Efter år 2024 kommer det nya systemet att användas i alla nationella utvärderingar av lärresultat.

I utvärderingarna deltar elever i olika åldrar i den grundläggande utbildningen. En utmaning är att skolornas IT-utrustningar och IT-kunnande är så varierande. Därför är det oerhört viktigt under projektets gång hela tiden samarbeta med de kommande användarna ute i skolorna, och att utnyttja tidigare erfarenheter, data och forskning i utvecklingsarbetet.

Tilläggsinformation:

Heli Koskenniemi

Heli Koskenniemi

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster, Digitalisering av utvärderingsverksamheten
+358 29 533 5517 Helsingfors