DigiOTA-projektet

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Ett omfattande digitaliseringsprojekt har startat vid NCU.

Utvecklingen av ett digitalt system för utvärdering av lärresultat (DigiOTA) åren 2022–2024. 

Projektet är tillsatt av Undervisnings- och kulturministeriet.

I projektet utvecklas ett digitalt utvärderingssystem för NCU:s bruk. Med systemet kan vi administrera och genomföra nationella utvärderingar av lärresultat. Med utvärderingssystemet samlar NCU in information om hur väl målen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen uppnåtts, om kunskaperna i olika läroämnen och jämlikheten i utbildningssystemet.

Målet med projektet är att utveckla ett långlivat system som är till nytta för olika användare. Särskilda utvecklingsområden är användarnas dataskydd, systemets säkerhet och användbarhet. Målet är ett system som ger nyttig information för utvecklingen av utbildningen.

Den första utvärderingen är planerad att genomföras våren 2025. Sedan då systemet tagits i bruk, kommer det att användas för alla utvärderingar som kräver insamling av data från elever. 

Arbetet genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, och systemet utvecklas av CSC – Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning.

När systemet är färdigt är målet att det ska vara till mångsidig nytta:

  • Lärarnas arbete i utvärderingarna minskar t.ex. vid bedömningen av elevernas svar.
  • Tillgången till utvärderingsinformation förbättras.
  • Kommunikationen mellan NCU och skolorna förbättras.

Vi som jobbar med utvärdering av lärresultat på NCU är glada över att kunna utveckla systemet och vår utvärderingsverksamhet. Vi har samtidigt möjlighet att hitta nya praktiska lösningar och sätt att utvärdera målen i läroplanen. Vi undersöker t.ex. möjligheterna att utnyttja nya digitala innovationer och möjligheter som redan används i skolorna.

Projektets tidtabell

Systemet heter Joda. 

Tidtabellen ned är riktgivande. Utvecklingsarbetet bygger på principer och metoder som används inom s.k. agil utveckling där definiering, planering och implementering ständigt tangerar varandra. 

År 2022

Projektorganisation

Definition av funktionaliteter

Planering av användargränssnitt och -erfarenheter 

Definition och planering av lösningar och arkitektur 

Utvecklingen av programvaran inleds

En testmiljö skapas

År 2023 

Visuell planering

Planering och iteration av funktionaliteter och lösningar

Utvecklingen av programvaran fortsätter

Testmiljön tas i bruk

År 2024

Utevcklingen av programvaran fortsätter

Produktionsmiljön tas i bruk

Testningen fortsätter

Produktion av innehåll

Auditeringar

Joda är ett skräddarsytt system som är byggt utifrån principerna för mikrotjänstarkitektur. Målet har varit att utnyttja lösningar med öppen källkod. Under projektets gång har vi också försökt identifiera och utnyttja samanvända dataregister och tjänster som har potential för systemet och utvärderingarna av lärresultat.  

Vi gör ständigt jobb för att utveckla systemets användbarhet och tillgänglighet. I DigiOTA-projektet har vi en delaktighetsplan där vi funderat ut hur olika användargränssnitt och funktionaliteter valideras och testas med tanke på de olika användargrupperna. Resultaten av testningarna beaktas direkt i planeringen och utvecklingen av systemet. 

Mer info: 

Mer info om DigiOTA-projektet ger ledande utvärderingsexpert Heli Koskenniemi som också är systemets produktägare. 

Tilläggsinformation:

Heli Koskenniemi.

Heli Koskenniemi

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster, Digitalisering av utvärderingsverksamheten
+358 29 533 5517 Helsingfors