En utvärdering av lärresultat steg för steg

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

 

En utvärdering av lärresultat steg för steg.
Utvärderingsprocessen ur skolornas perspektiv.

Om du vill se bildens textmotsvarighet, klicka här.

Vilken nytta har skolor och lärare av utvärderingarna av lärresultat?

NCU är den enda aktören i vårt land som erbjuder skolor och lärare heltäckande och tillförlitlig nationell utvärderingsinformation om elevers kunskaper i olika läroämnen. De skolor som deltar i en utvärdering får alltid respons för sin egen skola. Den kan utnyttjas vid den lokala utvecklingen av undervisningen. Responsen visar lärare, rektorer och utbildningsanordnare hurdana kunskaper eleverna i deras skola har i förhållande till nationella medelvärden. Lärarna får även tillgång till elevernas poäng i utvärderingsuppgifterna.

Om läraren jämför sina elevers kunskaper med nationella medelvärden är det lättare att upptäcka vilka delområden inom ämnet som eleverna behärskar och var extra övning kunde vara till nytta. Genom utvärderingarna av lärresultat har lärarna även en utmärkt möjlighet att genomföra en kriteriebaserad utvärdering och på det sättet utveckla den egna bedömningskompetensen. Utvärderingsuppgifterna kan ersätta ett omfattande prov som i övrigt skulle ordnas i skolan, eller en del av provet. Informationen om elevernas kunskaper kan också användas som en del av slutbedömningen.

I samband med att NCU informerar om en utvärdering får skolan alltid tips om hur utvärderingssituationen kunde ordnas så smidigt som möjligt. Trots att de nationella utvärderingarna av lärresultat belastar skolorna och lärarna, är det värt besväret att delta. För att utvärderingarna ska lyckas, rekommenderar NCU att utbildningsanordnarna på förhand diskuterar hur utvärderingen beaktas i arbetsbördan för lärarna som deltar i den.

Varför är utvärderingar av lärresultat viktiga?

NCU:s utvärderingar av lärresultat är det enda sättet att få information om den nationella nivån på elevernas kunskaper i olika läroämnen. Utvärderingarna är särskilt viktiga för de svenskspråkiga skolorna. De ger information om kunskapsnivån i svenskspråkiga skolor samtidigt som de ger en jämförelse av kunskapsnivån i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor.

De nationella resultaten utnyttjas bland annat då nya läroplansgrunder utarbetas samt som stöd för utbildningspolitiska beslutsprocesser.

Utvärderingarna av lärresultat ger information om

  • hur jämlikheten i utbildningen förverkligas med tanke på skolor, kön, språkgrupper, kommungrupper och regioner
  • hur de mål för lärande som beskrivs i grunderna för läroplanen uppnås
  • faktorer som förklarar eventuella skillnader mellan elevernas kunskaper
  • hur kunskaperna förändrats jämfört med tidigare års resultat
  • faktorer som förklarar förändringen i kunskaperna

NCU genomför allt oftare longitudinella utvärderingar, där utvecklingen av elevernas kunskaper följs under en längre tidsperiod i olika övergångsskeden.