Anmärkningsförfarande och besvärsförfarande för auditeringar

Högre utbildning

Anmärkningsförfarande och besvärsförfarande motsvarar de gemensamt överenskomna europeiska riktlinjerna för utvärderingsaktörernas kvalitetssäkring (ESG 2015).

Anmärkningsförfarande

Högskolorna har möjlighet att anmärka om NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning i enlighet med de sameuropeiska principerna för kvalitetssäkring (ESG). Med hjälp av anmärkningsförfarandet kan högskolan uttrycka sitt missnöje med genomförandet av utvärderingsprocessen eller med agerandet hos de personer som genomfört utvärderingen, dvs. ge respons om verksamheten. NCU behandlar anmärkningarna om dess utvärderingsverksamhet genom ett tydligt definierat och konsekvent förfarande. NCU har ett separat besvärsförfarande för auditeringar.

NCU:s principer för anmärkningsförfarandet gällande högskolornas utvärderingar:

 • Anmärkningen bör gälla NCU:s utvärderingsprocess eller agerandet hos de personer som genomfört utvärderingen. 
 • Det är högskolan som gör anmärkningen. NCU behandlar inte anonyma anmärkningar.
 • En anmärkning bör göras inom ett halvt år efter att den utvärdering, auditering eller ackreditering som anmärkningen gäller har publicerats.
 • NCU behandlar endast anmärkningar som hör till NCU:s myndighetsansvar.

Vi strävar efter att behandla mottagna anmärkningar inom en månad från att anmärkningen har skickats till NCU. Efter att vi behandlat anmärkningen kontaktar vi kontaktpersonen för högskolan som gjort anmärkningen. Anmärkningen behandlas först av NCU:s direktör eller direktören för enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete, som beslutar om den skriftliga anmärkningen ska besvaras av NCU:s tjänstemän eller om den ska föras till behandling av sektionen för utvärdering av högskolorna eller expertgruppen för högre utbildning inom teknik. En skriftlig anmärkning besvaras skriftligen. Svarets omfattning bestäms enligt omfattningen av det ärende som behandlas. Vårt mål är att lösa meningsskiljaktigheter i en konstruktiv och utvecklande anda.

Högskolan kan lämna en anmärkng via detta formulär.

 

Besvärsförfarande

En högskola som har deltagit NCU:s auditering eller omauditering kan lämna en begäran om ny behandling av auditeringens resultat. Syftet med besvärsförfarandet är att trygga ett rättvist bemötande av högskolorna som deltar i auditeringarna och att säkerställa att sektionen för utvärdering av högskolorna fattar jämlika beslut om auditeringens resultat. Förfarandet motsvarar de gemensamt överenskomna europeiska riktlinjerna för utvärderingsaktörernas kvalitetssäkring.

Förfarandet gäller auditeringar där man har tillämpat NCU:s Auditeringshandbok för högskolor 2019-2024.

Begäran kan gälla följande auditeringsresultat som sektionen för utvärdering av högskolorna har fattat beslut om:

 1. högskolan godkänns inte i auditeringen och den ska genomgå en omauditering, eller
 2. högskolan godkänns inte i omauditeringen.

Begäran kan grunda sig på motiveringen att auditeringen inte har genomförts enligt auditeringshandboken och att den ifrågasätter det rättvisa eller jämlika bemötandet av högskolorna.

De beslut som sektionen för utvärdering av högskolorna fattar om auditeringarnas resultat är till karaktären expertutlåtanden. De är inga administrativa beslut och det är inte möjligt att överklaga dem i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Förfarandet är i kraft till slutet av 2024.

Besvärsförfarande för högskolors auditeringar 2019–2024

Expertgruppen för besvärsförfarandet 2019–2024

 • Kvalitetschef Tarja Hettula, Försvarshögskolan
 • Rektor emerita Anneli Pirttilä, medlem av sektionen för utvärdering av högskolorna (2014–2018)
 • Rektor Pertti Puusaari, Hämeen ammattikorkeakoulu

Personliga suppleanter:

 • Specialsakkunnig Kari Seppälä, Åbo universitet (Hettula)
 • Direktör Eva Maria Raudasoja, Uleåborgs universitet, medlem av sektionen för utvärdering av högskolorna (2014–2018) (Pirttilä)
 • Sakkunnig i informationsproduktion Mikko Penttinen, Karelia ammattikorkeakoulu (Puusaari)

Mer information om förfarandet ges av

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors