Quality Assurance Fit for the Future QA-FIT-projektet

Högre utbildning
QA-FIT-logo. Quality Assurance Fit for the Future.

Assurance Fit for the Future QA-FIT-projektet finansierat av Europeiska kommissionen. Projektet startade i juni 2022 och avslutas i november 2024. Projektet samlar in omfattande data om extern kvalitetssäkring i Europa.

Mål och aktiviteter

Syftet med QA-FIT-projektet är att reflektera om och hur 1)  de europeiska principerna och rekommendationerna för högskolornas kvalitetssäkring (ESG) uppfattas begränsa kvalitetssäkringens flexibilitet vad gäller trender och innovationer inom högre utbildning, och om och hur 2) det borde finnas mer utrymme för utveckling av alternativa angreppssätt inom kvalitetssäkringen av högskolor.

Mer specifikt kommer projektet att:

  • genomföra en omfattande kartläggning av läget för intern och extern kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (EHEA),
  • kritiskt granska ESG och se hur kriterierna har anpassats till olika sammanhang,
  • utforska hur kvalitetssäkringsaktiviteter beaktar den senaste utvecklingen inom högre utbildningen, inklusive aktiviteter som går utanför ESG:s fokus och som använder innovativa metoder, och
  • samla in perspektiv angående kvalitetssäkringens framtid inom EHEA.

Huvudaktiviteterna i projektet omfattar:

  • Enkät till högskolor, studentorganisationer, kvalitetssäkringsorganisationer och ministerier
  • En artikelserie för att presentera enkätresultaten
  • Webbinarier organiserade i samband med publiceringen av artiklarna
  • Fem fokusgruppdiskussioner för att i detalj diskutera frågor från analys av enkätresultaten
  • En sammanfattande publikation och policyrekommendationer
  • En avslutande konferens i Bryssel.

Användning av data

Informationen som samlas in under projektet kommer att fungera som en grund för ytterligare dialog med intressenter och reflektion kring projektets teman.

Projektets slutresultat tas upp i olika politiska diskussioner på nationella och europeiska nivåerna (EU och EHEA).

Projektet tar fram information som kan fungera som grund för vidareutveckling av nationella kvalitetssäkringssystem och metoder samt stöda utbyte av praxis och kollegialt lärande.

På EHEA-nivå kommer projektresultaten att ingå i diskussionerna inför Bolognaprocessens ministerkonferens 2024 och om möjligt i utarbetandet av 2024 års Tiranakommuniké.

NCU:s roll

NCU är projektpartner och medlem i QA-FIT styrgruppen. NCU representerar kvalitetssäkringsorganisationer i projektet.

Konsortium

ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education, Belgium (Coordinator)

ESU – European Students’ Union, Belgium

EUA – European University Association, Belgium

EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education, Belgium

EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education, Belgium

ANOSR – National Alliance of Student Organisations in Romania, Romania

NCU– Nationella centret för utbildningsutvärdering, Finland

IUA – Irish Universities Association, Ireland

MOESGE (associate partner) – Ministry of Education and Science of Georgia, Georgia

Finansiering och tidsplan

Finansiering: ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA – European Higher Education Area (EHEA) – Initiative to support to the implementation of the reforms

Tidsplan:  1 juni 2022 till 30 november 2024 (30 mån).

 

Co-funded by the European Union

För mer information

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors