Information om NCU:s tyngdpunkter

Att producera tyngdpunktsspecifik information är en uppgift som ingår i NCU:s verksamhet. Det här betyder att vi tar fram information om på förhand fastställda och samhälleligt betydelsefulla tyngdpunkter. Med hjälp av samlad information om olika tyngdpunkter strävar NCU efter att stöda beslutsfattande och utvecklingsarbete inom utbildningen på samhälls- och systemnivå liksom också på lokal nivå. Tyngdpunkterna fastställs i planen för utbildningsutvärdering, som styr NCU:s verksamhet.

Tyngdpunkterna i NCU:s utvärderingsverksamhet under perioden 2020–2023:

 • Utveckling av lärande och kompetens
 • Främjande av likvärdighet
 • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
 • Stöd för kontinuerlig utveckling

Utveckling av lärande och kompetens

Vi strävar efter att med hjälp av vår utvärderingsinformation ge svar på de här frågorna som gäller utveckling av lärande och kompetens:

 • Hur väl uppnås de mål som har ställts upp för lärande och kompetensutveckling?
 • Vilka faktorer bidrar till eller förhindrar lärande och kompetensutveckling?
 • Hur främjas en utveckling av lärande och kompetens som svarar mot framtida behov och bidrar till kontinuerligt lärande?

Bilden ger en helhetsuppfattning om de NCU-projekt som i första hand tar fram information med fokus på hur lärande och kompetens kunde utvecklas. 

Tyngdpunkt 1

Främjande av likvärdighet

Vi strävar efter att ta fram utvärderingsinformation som ger svar på de här frågorna som gäller främjande av likvärdighet:

 • Hur ser läget ut i fråga om jämlikhet i utbildningen och lika möjligheter i Finland?
 • Vilka faktorer bidrar till eller förhindrar förverkligandet av likvärdighet inom utbildningen?

I december 2021 publicerade NCU en publikation med anknytning till tyngdpunkten Främjande av likvärdighet: Jämlikhet, likvärdighet och delaktighet i utbildningen – en översikt över nationella utvärderingar. Nationella centret för utbildningsutvärdering. Sammanfattning 17:2021.

Bilden nedan ger en helhetsuppfattning om de NCU-projekt som i första hand producerar utvärderingsinformation för att man ska kunna främja likvärdigheten i utbildningen. 

Tyngdpunkt 2

Främjande av ett välfungerande utbildningssystem

Vi strävar efter att med hjälp av vår utvärderingsinformation ge svar på de här frågorna som är kopplade till hur man kan främja ett välfungerande utbildningssystem:

 • Hur fungerar utbildningssystemet som en helhet?
 • Vilka konsekvenser har utbildningsreformerna haft?
 • Vilken förmåga har utbildningssystemet att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön?

Bilden ger en helhetsuppfattning om de utvärderingsprojekt som i första hand tar fram information med anknytning till hur vi kan skapa välfungerande utbildningssystem. 

Tyngdpunkt 3

Stöd för kontinuerlig utveckling

Vi strävar efter att med hjälp av vår utvärderingsinformation ge svar på de här frågorna som är kopplade till hur man kan stöda en kontinuerlig utveckling:

 • Hur fungerar kvalitetshanteringen och hur stödjer den ledning och kontinuerlig utveckling?
 • Hur stödjer verksamhetskulturen uppnåendet av de mål som ställts upp för verksamheten?
 • Hur förverkligas gemenskap och olika aktörers delaktighet i utvecklingen?

Sommaren 2023 gav NCU ut en sammanfattande publikation om centrala element och praxis inom kvalitetshanteringen i utbildningen. Publikationen gäller alla utbildningssektorer. Redan tidigare har utvärderingscentret publicerat Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet. Publikationen sammanfattar läget inom kvalitetshanteringen i det finländska utbildningssystemet och tyngdpunkter kopplade till stödbehovet. Dessutom har centret gett ut olika rapporter som fördjupar sig i kvalitetshanteringens tillstånd inom olika sektorer, som t.ex. Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus (på finska, 2022) och Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila (på finska, 2022).

Bilden ger en helhetsuppfattning om de NCU-projekt som i första hand tar fram information som stöder en kontinuerlig utveckling inom utbildningen. 

Tyngdpunkt 4

Många av våra projekt ger information för flera tyngdpunkter. I planen för utbildningsutvärdering ser du hur NCU genom olika projekt producerar information för tyngdpunkterna. 

Information om de olika tyngdpunkterna ingår också som en del av NCU:s expertutlåtanden och policy briefar

Mer information

Annette Ukkola

Utvärderingsexpert
Nybörjarundervisningen, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5548 Helsingfors