Högre utbildning

Högre utbildning
Illustration.
Bild: ESB Professional/Shutterstock.com

Nationella centret för utbildningsutvärdering svarar för utvärderingen av utbildningen vid universitet och yrkeshögskolor i Finland. De tre huvudsakliga utvärderingstyperna är auditeringar av högskolor, tema- och systemutvärderingar och utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik.

NCU ingår i registret över tillförlitliga europeiska utvärderingsaktörer (EQAR) och är en fullvärdig medlem i det europeiska nätverket för utvärderingsaktörer inom högre utbildning (ENQA).

Auditering är oberoende extern utvärdering

Enligt yrkeshögskolelagen och universitetslagen bör högskolorna regelbundet delta i extern utvärdering av sin verksamhet och sitt kvalitetssystem. Auditeringar av högskolor har genomförts i Finland sedan 2005 i enlighet med principerna för utvecklande utvärdering.

Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Därtill är ett syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Den tredje omgången av auditeringar pågår i Finland (2018–2024). I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Högskolan beslutar om auditeringen genomförs av en nationell eller internationell auditeringsgrupp. Auditeringar genomförs på finska, svenska och engelska.

 

Högskolorna som blir godkända i auditeringen får en kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år. I NCU:s auditeringsregister nämns alla högskolor som beviljats NCU:s kvalitetsstämpel samt giltighetstiden för stämpeln.

Auditeringshandbok för högskolor 2019–2024

Projektbeskrivningar för pågående auditeringsprojekt: tredje auditeringsomgången och andra auditeringsomgången

NCU:s auditeringsplattform för högskolor

Tema- och systemutvärderingar som stöd för beslutsfattande och utveckling av utbildningen

NCU genomför utvärderingar som berör universitet och yrkeshögskolor. Utvärderingarna producerar information som stöder beslutsfattande och utvecklande av utbildningen. Temautvärderingar har ofta fokus på en innehållsmässig helhet eller ett område. En annan form av temautvärdering är utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde objekt för utvärderingen. Andra exempel på objekt är utbildningspolitik och verkställande av den samt utvecklande av utbildningssystemet. Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast högre utbildning eller samtidigt omfatta flera olika stadier i utbildningssystemet.

Projektbeskrivningar av tema- och systemutvärderingar inom högre utbildning

Projektbeskrivningar av utbildningsområden inom högre utbildning