Utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

1/2018–5/2020 

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde en utvärdering i modersmål och litteratur i årskurs 9 år 2019. I fokus stod målen för lärokurserna svenska och litteratur och finska och litteratur i LP 2014 där de centrala innehållsområdena är att kommunicera, att tolka texter, att producera texter och språk, litteratur och kultur. Utvärderingen försökte besvara frågor som: Hur väl uppnår niondeklassarna de centrala målen i modersmål och litteratur? Finns det skillnader i resultatet mellan olika regioner, skolor, mellan könen eller i förhållande till bedömningen?

Detta är den första utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur som genomfördes helt digitalt. I den föregående modersmålsutvärderingen år 2014 gjorde en del elever uppgifterna på dator. NCU:s digitala utvärderingsplattform möjliggör mångsidigare uppgifter och mångsidigare möjligheter att få fram information i samband med utvärderingen. 

Två slutrapporter kom ut under hösten 2020. Rapporterna om läget i lärokurserna svenska och litteratur respektive finska och litteratur finns bland NCU:s publikationer. Dessutom har en artikelsamling under namnet Jag skriver, alltså tänker jag kommit ut. Ett stort tack till alla som deltagit i utvärderingen!

Vidare information om utvärderingen:

Jan Hellgren

Jan Hellgren

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska)
+358 29 533 5531 Helsingfors