Utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet

Gymnasieutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet startade 1.8.2016 ett timfördelningsförsök i gymnasieutbildningen. Tanken var att försöket skulle ge erfarenheter av hur man kunde möjliggöra en större valfrihet för gymnasiestuderande än vad som anges i statsrådets bestämmelser om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen (942/2014, 9 §). Det finns inga planer på att göra förändringar i gymnasiets timfördelning  med utgångspunkt i försöket.

Försöket gällde gymnasiestuderande som inlett sina studier 1.8.2016 och 1.8.2017 i totalt 28 utvalda gymnasier. Deltagarna i försöket hade rätt att välja om de studerar enligt den riksomfattande timfördelningen eller enligt den timfördelning som använts i försöket.

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde åren 2020-2021 en utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet. För att det skulle vara möjligt att göra jämförelser deltog också också andra än de gymnasier som har deltagit i timfördelningsförsöket av utvärderingen.

Syftet var att ta fram uppföljnings- och utvärderingsinformation om hur försöket fungerat och vilka dess effekter varit bland studerande och anställda. I utvärderingen låg fokus på hur försöket påverkat ämnesvalen, valen av studentexamensprov, framgången i studentexamen och fortsatta studier. Dessutom utreddes erfarenheterna av gymnasiets uppdrag bland studerande och anställda som deltagit i försöket. Till gymnasiets uppdrag hör att ge en bred allmänbildning, att undervisa och fostra och att ge förutsättningar för fortsatta studier.

Inga svenskspråkiga gymnasier har deltagit i timfördelningsförsöket. Därför gällde utvärderingen bara finskspråkiga gymnasier. Utvärderingsrapporten har publicerats i november 2021.

Utvärderingsrapporten:
Lukion tuntijakokeilun arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 25:2021.

Sammanfattning: 
Lukion tuntijakokokeilun arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 13:2021. 

Mer information om utvärderingen:

Päivi Kamppi

Päivi Kamppi

Utvärderingsråd
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5512 Jyväskylä
Laura Lepola.

Laura Lepola

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5546 Helsingfors, Tjänstledig