Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Yrkesutbildning Gymnasieutbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade åren 2020–2021 yrkesutbildningens och gymnasieutbildningens förmåga att stärka de studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare. Utvärderingen fokuserade på utvecklingen av de studerandes delaktighet, gemenskap och färdigheter att påverka, samt på studerandekårernas roll som en del av denna process.

Utvärderingen gav information om färdigheter som yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen ger de studerande för ett aktivt och kritiskt medborgarskap. I utvärderingen utreddes också på vilket sätt de studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare stöds i gymnasiernas och yrkesläroanstalternas verksamhet samt hur innehållet i examensgrunderna för yrkesutbildningen och grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen och den pedagogiska verksamheten stöder de studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare. Dessutom utreddes hur studerandekårens verksamhet stöder alla studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare.

Utvärderingsmaterialet bestod av utbildningsanordnarnas självvärderingar som genomfördes vid olika läroanstalter och individuella enkäter riktade till de studerande. Utbildningsanordnarna genomförde självvärderingen i en mångsidig grupp med representanter för ledningen, lärare, studiehandledare, studerandevårdens personal samt andra personer som arbetar med temat som utvärderades.

Enligt resultaten upplever största delen av de studerande att de är en del av gemenskapen vid läroanstalten och arbetsgemenskapen under lärandet i arbetslivet. Majoriteten bedömde att stämningen vid läroanstalten var god och att personalen var lättillgänglig. Olika evenemang är viktiga för att skapa och upprätthålla gemenskap. Studerande som hade erfarenhet av mobbning och som inte upplevde att de var en del av gemenskapen vid läroanstalten bedömde upplevelsen av gemenskapen och delaktigheten klart mer negativt än andra studerande.

Enligt resultaten har största delen av utbildningsanordnarna verksamhetsprinciper och riktlinjer som stöder delaktighet. De studerande informeras oftast väl om sina påverkningsmöjligheter vid läroanstalterna och i regel vet de studerande hur och vad de kan påverka. Man samlar in respons om läroanstaltens verksamhet, men responsen behandlas endast sporadiskt tillsammans med de studerande. Enligt utvärderingen kan de studerande dock endast i ganska liten utsträckning påverka vissa undervisningsrelaterade frågor, såsom sätten att genomföra studierna eller studieredskapen.

Enligt resultaten är studerandekårens styrelseverksamhet, såsom styrelsens roll och ställning, inte alltid tydlig för de studerande. Studerandekårens verksamhet berör endast en liten del av de studerande på andra stadiet och det finns stora skillnader i hur kårverksamheten fungerar, är organiserad och resursförsedd i olika läroanstalter. Dessutom upplever en del av de studerande att de inte fått tillräckligt med information om deltagandet i studerandekårens styrelseverksamhet.

De studerande upplevde att de under sina studier fått goda studie-, samarbets-, informationssöknings- samt samhälls- och medborgarfärdigheter. Bäst upplevde de studerande att de lärt sig att ta ansvar för sina egna studier. Däremot upplevde de att de inte fått särskilt mycket stöd från läroanstalten för att upprätthålla studiemotivationen och göra val i vardagen och det övriga livet.

Utvärderingsrapport

Utvärderingsrapporten Delaktighet skapas tillsammans publicerades på finska den 16 december 2021.

Sammanfattning av utvärderingen

En sammanfattning av de viktigaste resultaten av utvärderingen och rekommendationer publicerades den 2 maj 2022. 

Utvecklingswebbinarium

NCU ordnade ett utvecklingswebbinarium 20.1.2022.

Inspelningarna av webbinariet kan ses på NCUs Youtube-sida:

Inspelningen (del 1/2)

Inspelningen (del 2/2)

Presentation av evenemanget på finska (pdf)

Utvärderingsgrupp

Vid utvärderingen stöddes NCU:s experter av en utvärderingsgrupp som bestod av

  • Osmo Huhtala, rektor, Lyseonpuisto gymnasium, Rovaniemi
  • Sari Multasuo, studiehandledare, Samkommunen för utbildning i Savolax
  • Tiina Mustonen, koordinator, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia
  • Virva Viljanen, expert på delaktighet, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
  • Niklas Wahlström, sektoransvarig, Svenska folkskolans vänner rf

Anskaffning av utvärderingsinformation

Information från studerande, utbildningsanordnarna och personalen samlades in via elektroniska enkäter i oktober–december 2020.

Undersökningen för läroanstaltens personal (yrkesutbildning)

Undersökningen för läroanstaltens personal (gymnasium)

Undersökningen för studerande (yrkesutbildning)

Undersökningen för studerande (gymnasium)

Tilläggsinformation

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors
Niina Rumpu

Niina Rumpu

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5525 Jyväskylä
Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors