Avgiftsbelagda utvärderingstjänster

Vi stöder utvecklingen av utbildningen genom att även erbjuda avgiftsbelagda utvärderingstjänster. Man kan alltså beställa olika föreläsningar, utvärderingar och andra tjänster av oss. 

Syftet med NCU:s avgiftsbelagda utvärderingstjänster är att producera information om det som beställaren önskar. NCU stödjer också anordnare av utbildning och småbarnspedagogik då de utvecklar kvalitetshanteringen och verksamheten. De avgiftsbelagda utvärderingstjänsterna grundar sig på NCU:s expertis, strategi och värderingar samt verksamhetens prioriterade områden. Besluten om genomförandet av de avgiftsbelagda utvärderingstjänsterna fattas med beaktande av dessa.

Typiska kunder hos NCU är anordnare av utbildning och småbarnspedagogik, läroanstalter, högskolor och andra organisationer till exempel inom den offentliga förvaltningen eller den privata sektorn. De avgiftsbelagda utvärderingstjänsternas innehåll och struktur planeras alltid enligt kundens önskemål. 

Avgiftsbelagda utvärderingstjänster kan också genomföras internationellt. 

Du kan beställa följande tjänster från oss: 

Konsultationer, föreläsningar och besök
NCU:s experter konsulterar och håller föreläsningar om de ämnen vi utvärderar även i samband med evenemang som andra organisationer utvärderar. Det är också möjligt att bekanta sig med verksamheten genom att besöka NCU. 

Utvärdering av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen
I de nationella utvärderingarna av lärresultat är samplet i allmänhet 5–10 procent av eleverna i årskursen. Utbildningsanordnare utanför samplet kan om de så önskar beställa en motsvarande utvärdering av lärresultat mot avgift. Obs! Vi utvecklar för tillfället vårt digitala system för utvärderingar av lärresultat. Därför kan utvärderingar inte just nu beställas som avgiftsbelagda tjänster.

Utvärderingar av aktuella teman inom utbildningen
Exempel på temautvärderingar som beställts av NCU är bland annat: Utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, Undervisningen i programmering inom gymnasieutbildningen samt Genomförande av de kulturella och sociala rättigheterna för barn som bor i landsbygds- och skärgårdsområden vid förändringar i skolnätet och hur nedläggning av grundskolor påverkar regionens livskraft.  

Auditeringar av högskolor 
I Finland ansvarar NCU för utvärderingen av universitetens och yrkeshögskolornas utbildning. Yrkeshögskolelagen och universitetslagen förpliktar högskolorna att regelbundet delta i extern utvärdering (auditering) av sin verksamhet och sina kvalitetssystem. Läs mer om auditeringar av högskolor. 

Ackrediteringar av utbildningsprogram inom teknik
Ackrediteringen av utbildningsprogram inom teknik är en utvärdering där målet är den internationella EUR-ACE-kvalitetsstämpeln. Syftet med ackrediteringen är att stödja utvecklingen av examensprogram och öka den internationella jämförbarheten hos finländska examina. Läs mer om ackrediteringar av utbildningsprogram inom teknik. 

Utvärdering av utbildningen inom sjöfart 
Den finländska utbildningen inom sjöfart styrs av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s konvention STCW. Konventionen förutsätter att IMO godkänner varje lands system för utbildning och behörighetsbrev samt deras kvalitetssystem på basis av en oberoende utvärdering. Utvärderingen ska genomföras minst vart femte år. NCU har senast genomfört en utvärdering av utbildningen inom sjöfart 2020–2022. 

Auditeringar av internationella skolor av finländsk typ   
Skolor av finländsk typ följer en lokalt skräddarsydd och godkänd läroplan som utgår från grunderna för den finländska läroplanen för den grundläggande utbildningen (UBS 2014). Med hjälp av NCU:s auditering säkras att skolornas verksamhet och undervisning har ordnats så att det motsvarar de särdrag som är typiska för den finländska skolan och uppfyller kriterierna för auditeringen.  

Prissättning 

De avgiftsbelagda utvärderingstjänsterna grundar sig på lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013), regeringens proposition med förslag till lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering (RP 117/2013 rd) och lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). I regeringens proposition med förslag till lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering konstateras att en del av utvärderingarna genomförs som avgiftsfri myndighetsverksamhet. Dessutom erbjuder NCU utvärderingar som genomförs inom verksamheten för avgiftsbelagda tjänster.

Enligt den offentligrättsliga principen ger de prissatta tjänsterna ingen vinst, utan intäkterna används för att täcka kostnaderna. Av NCU:s avgiftsbelagda tjänster är högskolornas auditeringar offentligrättsliga tjänster och prissättningen av dem har fastställts i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1188/2023).

Alla andra tjänster med undantag av högskolornas auditeringar är tjänster som prissätts enligt företagsekonomiska principer. Priserna för företagsekonomiska tjänster har fastställts i NCU:s prislista. 

Anbudsbegäran

Skicka din anbudsbegäran per e-post till adressen kirjaamo@karvi.fi. I e-postmeddelandet ska åtminstone följande ingå 

  • preliminärt mål, föremål och användningsändamål för utvärderingen eller övrig tjänst
  • tidtabell
  • övriga önskemål från beställaren och sådant som ska beaktas

Efter att anbudsbegäran har skickats bjuder vi in beställaren till ett första möte där beställarens önskemål diskuteras närmare. Vi erbjuder stöd från anbudsbegäran till övriga skeden i beställningsprocessen. 

1: Beställaren tar kontakt, 2: Första mötet och kartläggning av önskemål, 3: Anbudsbegäran till NCU, 4: Anbud lämnas, 5: Avtal upprättas och undertecknas, 6: Utvärderingstjänster produceras, 7: Respons samlas in och slutdiskussion, 8: Fakturering.

Ytterligare information

Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

vice direktör
Enhetschef
Ledning och administration, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5550 Helsingfors
Mari Räkköläinen.

Mari Räkköläinen

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Utvecklingstjänster
+358 29 533 5558 Helsingfors