Auditering av Aalto universitetet 2023

Högre utbildning

Aalto-universitetet godkändes i NCU:s auditering med utmärkta resultat – universitetets styrka är den starka kopplingen mellan den strategiska ledningen och kvalitetssystemet

Aalto-universitetet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den systematiska användningen av årsprocesserna för den strategiska planeringen i utvecklingen av sina funktioner. Årsprocesserna för den strategiska planeringen säkrar en kontinuerlig utveckling av utbildningen. Aalto-universitetets styrkor är också en unik analys av verksamhetsmiljön, ett tvärgående angreppssätt som fastställs i universitetets strategi och en kontinuerlig dialog med externa intressentgrupper, som alla främjar universitetets genomslagskraft i samhället. Vid Aalto syns tydligt att den information som kvalitetssystemet producerar utnyttjas i utvecklingen av basfunktionerna. Aalto-universitetet är den första högskolan i Finland som fick omdömet utmärkt inom alla de områden som utvärderades i NCU:s auditering.

Aalto har en gedigen praxis för planering av kompetensbaserad utbildning

Aaltos årsprocesser för den strategiska planeringen ger ett starkt stöd i utvecklingen av läroplanerna och säkerställer en kontinuerlig kvalitetsutveckling och examensprogram som är relevanta för arbetslivet. Internationaliseringsaspekterna är välintegrerade i Aaltos utbildningsutbud. Aalto har också en stark forsknings- och innovationskultur som syns i utbildningsverksamheten. Studerande och externa intressentgrupper deltar systematiskt i planeringen av utbildningen. Aalto har också omfattande förfaranden för tjänster som stöder de studerandes välbefinnande och att deras studier framskrider.

De studerande borde dock som stöd för sitt lärande få mer respons om hur de har uppnått kunskapsmålen. De studerande borde också mer systematiskt informeras om ändringar som gjorts utifrån deras respons.

Genomslagskraften i samhället fördjupas genom kontinuerlig dialog med externa intressentgrupper

Aalto har utmärkta förfaranden för att leda den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften i samhället. Genom att analysera verksamhetsmiljön i flera steg förmår Aalto kontinuerligt följa trender och uppdatera sin strategi i takt med förändringar såväl i det omgivande samhället som globalt. En nära dialog med strategiska partner fördjupar universitetets samhälleliga genomslagskraft. De teman som definieras i universitetets strategi och som genomsyrar allt forsknings-, undervisnings- och utvecklingsarbete, radikal kreativitet, entreprenörsanda och lösningar för en hållbar utveckling samt de sju centrala forskningsområdena är också viktiga metoder för att producera samhällelig genomslagskraft och innovativa lösningar.

– I de teman som genomsyrar verksamheten är Aalto-universitetets framsteg berömvärda, särskilt i fråga om lösningar för hållbar utveckling och entreprenörsanda. De studerande får ett starkt stöd för att utveckla sin entreprenörsanda, konstaterar auditeringsgruppens ordförande Antoinette Perry, biträdande professor vid University College Dublin.

Auditeringsgruppen rekommenderar att Aalto-universitetet fortsätter att förtydliga begreppet genomslag. Universitetet ska också fortsätta att öka synligheten för sina genomsyrande teman, särskilt inom den konstnärliga verksamheten.

Vid Aalto syns tydligt att kvalitetssystemet utnyttjas i utvecklingen av basfunktionerna

Universitetet har ett heltäckande och välfungerande kvalitetssystem som är sammansvetsat med den strategiska ledningen. Med årsprocesserna för den strategiska planeringen samt de systematiska interna och externa utvärderingarna utvecklar och följer Aalto kontinuerligt upp kvaliteten på sin verksamhet. Vid Aalto syns tydligt att kvalitetssystemet utnyttjas i utvecklingen av funktionerna.

Universitetet har fungerande förfaranden för att främja likabehandling och icke-diskriminering av personal och studerande. Eftersom Aalto är ett globalt universitet ska universitetet säkerställa att den internationella personalen och de internationella studerandena känner sig fullvärdigt inkluderade i genomförandet av kvalitetssystemet. Aalto bör också överväga att inkludera en representant för studerandena och personalen i styrelsens sammansättning.

Aalto-universitetet blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Aalto-universitetet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland år 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors