NCU:s organisation

NCU är en självständig myndighet som fungerar som en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen. NCU har alltså den självständiga myndighetens uppgifter och beslutanderätt, men får förvaltnings- och stödtjänster från Utbildningsstyrelsen. 

Vår organisation är indelad i fyra olika enheter: 

  • allmänbildande utbildning 
  • yrkesutbildning och småbarnspedagogik 
  • högre utbildning och fritt bildningsarbete 
  • gemensamma utvecklingstjänster

Vi har sammanlagt cirka 50 anställda. Dessutom deltar årligen cirka 200 utomstående experter i utvärderingarna. Experterna utses till medlemmar i utvärderingsgrupperna för olika utvärderingar. Utvärderingsgrupperna spelar en viktig roll i NCU:s utvärderingar. I kollegial utvärdering (peer review), såsom högskolornas auditeringar, ansvarar medlemmarna i auditeringsgruppen för utvärderingen tillsammans med NCU:s sakkunniga. I andra utvärderingar är utvärderingsgruppens uppgift att stödja NCU:s sakkunniga i genomförandet av utvärderingen genom att hämta fram olika intressentgruppers synpunkter på det ämne som utvärderas.

Se principerna för utnämning av expert-, planerings- och utvärderingsgrupper nedan (på finska): 

NCU har två verksamhetsställen. Vårt huvudkontor finns i Helsingfors och dessutom har vi ett mindre verksamhetsställe i Jyväskylä. 

Närmare uppgifter om NCU:s verksamhetsställen och personal finns på vår sida Kontakt. 

Rådet för utbildningsutvärdering och sektionen för utvärdering av högskolorna 

I anslutning till NCU finns också Rådet för utbildningsutvärdering (utvärderingsrådet) och sektionen för utvärdering av högskolorna. 

Utvärderingsrådets uppgift är bland annat att följa upp och utveckla NCU:s verksamhet. Läs om utvärderingsrådets sammansättning och en närmare beskrivning av uppgifterna här. Utvärderingsrådet utnämns av statsrådet. 

Sektionen för utvärdering av högskolorna har bland annat till uppgift att besluta om resultaten från auditeringarna av högskolorna. Läs om sammansättningen av sektionen för utvärdering av högskolorna och en närmare beskrivning av uppgifterna här. Sektionen för utvärdering av högskolorna utnämns av undervisnings- och kulturministeriet. 

I bilden visas våra fyra enheter. Övan dem är ledningsgrupp och direktör.

NCU:s organisation och de olika funktionerna beskrivs närmare i arbetsfördelningen för uppgifterna vid NCU (på finska):