Plan för utbildningsutvärderingarna under 2020–2023

I planen för utbildningsutvärderingar fastställs teman och tidtabeller för NCU:s kommande utvärderingar. Utvärderingsplanen utarbetas för fyra år i sänder och gäller alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. 

Planen innehåller inte bara information om enskilda utvärderingar och deras tidtabeller. Av den framgår också tyngdpunkterna i NCU:s utvärderingar, dvs. centrala samhälleliga teman under den aktuella fyraårsperioden. Läs mer om tyngdpunkterna i våra utvärderingar. 

Bekanta dig med planen för utvärderingar som genomförs 2020–2023: 
Plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023

Hur utarbetas utvärderingsplanen? 

Utvärderingsrådet ansvarar för att utarbeta utvärderingsplanen och ändringar i den. Rådet har tillsatts av statsrådet och verkar i anslutning till NCU. Då planen utarbetas hörs olika intressentgrupper i stor utsträckning, och vilken instans som helst kan också föreslå teman för kommande utvärderingar. I utvärderingsplanen beaktas att ett nationellt kunskapsunderlag för utbildningen byggs upp, att tidigare insamlad information och information som producerats av andra aktörer utnyttjas samt samhälleligt aktuella utbildningsteman. 

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner förslaget till utvärderingsplan. 

Uppdateringar i utvärderingsplanen 

Även om utvärderingsplanen utarbetas för fyra år åt gången kan man vid behov också göra ändringar i den i samband med utbildningspolitiska reformer och andra förändringar. Till exempel när coronapandemin började kompletterades planen med en utvärdering av hur undantagsförhållandena inverkade på lärandet. På motsvarande sätt flyttades vissa utvärderingar till en senare tidpunkt. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner ändringarna utifrån utvärderingsrådets förslag. 

Utvärderingsplanen granskas tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet åtminstone i mitten av planperioden. Då behandlas de genomförda utvärderingarna och deras resultat samt eventuella ändringar i planen.

Bestämmelser om utvärderingsplanen finns i lagen: