Auditering av Kajaanin ammattikorkeakoulu 2021

Kajaanin ammattikorkeakoulu blev godkänd i NCU:s auditering – styrkorna är en verksamhetskultur som uppmuntrar till försök och studerandenas deltagande i utvecklingen av utbildningen

Högre utbildning

Kajaanin ammattikorkeakoulus styrka är ett tätt nätverkande och kontakten med regionens näringsliv och offentliga aktörer. Detta ger yrkeshögskolan en uppdaterad bild av verksamhetsmiljöns utveckling och möjligheter att svara på de behov som uppstår där. Yrkeshögskolans styrkor är även en verksamhetskultur som uppmuntrar till försök och en stark projektverksamhet.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). KAMK beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att KAMK:s verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring.

Studerandena deltar aktivt i utvecklingen av utbildningen

KAMK:s starka fokus på studerandena och flexibiliteten i studieutbudet uppmuntrar studerandena att ta en aktiv roll i sin inlärningsprocess, vilket samtidigt stöder välbefinnandet i studierna. En atmosfär som uppmuntrar till företagande och stödet som ges för det ger studerandena möjligheter att bli företagare. Auditeringsgruppen rekommenderar dock att studerandena borde få mer respons som stöder uppnåendet av kompetensmålen än i nuläget. Dessutom bör handledningspraxisen för studerande i kontinuerligt lärande utvecklas.

Esports Business-utbildningen ska modigt internationaliseras

Esports Business-utbildningen som leder till tradenomexamen svarar på ett nytt utbildningsbehov och skapar på ett unikt sätt kompetens inom e-idrott som affärsverksamhet och arbetsmiljö. Man lyssnar på samarbetspartnernas och studerandenas respons och utifrån den görs nödvändiga ändringar i utbildningen.

- KAMK:s Esports Business är en starkt trendig utbildning där samarbetet med arbetslivet och andra intressentgrupper förverkligas på ett fint sätt. Samarbete med andra högskolor skulle berika utbildningens innehåll och genomförande. I fortsättningen bör Esports Business-utbildningen också modigt internationaliseras och systematiskt riktas in på den internationella marknaden. Till hjälp för detta rekommenderar vi att man inrättar en internationell styrgrupp bestående av experter inom branschen, sammanfattar auditeringsgruppens ordförande, prorektor Katri Ojasalo vid Laurea-ammattikorkeakoulu.

Stark nätverksbildning stöder möjligheterna att svara på verksamhetsmiljöns behov

KAMK:s sätt att bilda nätverk och dess täta kontakter med regionens näringsliv och offentliga aktörer ger yrkeshögskolan en ständigt uppdaterad bild av verksamhetsmiljöns utveckling och möjligheter att svara på behoven i verksamhetsmiljön.

- En verksamhetskultur som uppmuntrar till försök och en stark projektverksamhet är yrkeshögskolans styrkor. Mer mångsidig information om resultaten av den samverkan med samhället och genomslagskraften skulle dock underlätta kommunikationen om högskolans styrkor och stödja inriktningen av utvecklingsåtgärderna bättre än tidigare, konstaterar auditeringsgruppens ordförande Katri Ojasalo.

 

Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Alla Finlands universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna. Nu pågår auditeringarnas tredje omgång, som inleddes med pilotauditeringar 2018.

 

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform:

https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/tiivistelma-2/

Mer information

Prorektor Katri Ojasalo, auditeringsgruppens ordförande, 040 736 6253, katri.ojasalo(at)laurea.fi

Utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, projektchef för auditeringen, 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Utvärderingsexpert
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5515 Helsingfors