Auditering av Lapplands universitet 2022

Högre utbildning

Lapplands universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Universitetet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för den starka gemenskapsandan som råder vid universitetet och det inflytande som universitetets verksamhet har i regionen. De studerande har beaktats i lednings- och kvalitetssystemet och erbjuds möjligheter att delta i universitetssamfundets verksamhet.

Lyckad inkludering av de studerande i utvecklingen och ledningssystemet

Vid Lapplands universitet råder en verksamhetskultur som bygger på gemenskap. Lärarna och de studerande utvecklar universitetet tillsammans. De studerande har aktivt beaktats i lednings- och kvalitetssystemet och erbjuds många möjligheter att delta i universitetssamfundets verksamhet. Diskussionen om undervisningsrelaterade frågor är aktiv bland lärarna, som också får kollegialt stöd av varandra. Utvecklingen av undervisningen syns också i de mångsidiga sätten att genomföra undervisningen. Särskilt mångsidigt är utbildningsprogrammet för bildkonstfostran, där konstnärlig verksamhet förenas med projektarbete och stöder de studerande att växa i sin roll som lärare.

Universitetets lärare får stöd och utbildning för att utveckla den digitala pedagogiken. Auditeringsgruppen önskade dock att även annan högskolepedagogisk utbildning skulle ordnas mer systematiskt än i nuläget. Även systemet för studeranderespons och verksamhetsmodellen för kontinuerligt lärande behöver vidareutvecklas.

Lapplands universitet är en betydelsefull aktör i regionen

De regionala intressentgrupperna uppskattar samarbetet med Lapplands universitet. Universitetet är också en betydelsefull aktör i regionen och bedriver nätverksbaserat samarbete i synnerhet inom den arktiska regionen. Enligt auditeringsgruppen bör samarbetet med intressentgrupperna dock bli effektivare genom att man mer systematiskt ställer upp målsättningar, samlar in respons och håller en regelbunden kontakt. Universitetet ska också kommunicera mer aktivt om sitt mångsidiga arbete och sin forskning samt stöda forskarnas egen kommunikationsaktivitet.

– I synnerhet den externa kommunikationen vid universitetet borde utvecklas systematiskt med moderna multimediala metoder och med hjälp av hela universitetssamfundets kompetens, kommenterar auditeringsgruppens ordförande, akademiska rektorn Tapio Määttä vid Östra Finlands universitet.

Universitetets kvalitetssystem ha utvecklats långsiktigt

Lednings- och kvalitetssystemet vid Lapplands universitet utnyttjar uppföljnings- och utvärderingsinformationen. Universitetet har också en välfungerande kvalitetsdokumentation. Personalen är också medveten om sambandet mellan sitt arbete och universitetets mål. Universitetets kvalitetssystem har utvecklats långsiktigt och övergripande.

Även om universitetet på olika sätt har satsat på personalutveckling, ska lärarnas karriärmodeller och den internationella rekryteringspraxisen ännu utvecklas. Det vore också bra att precisera praxisen för likabehandling så att den blir mer bekant för både personalen och de studerande.

Lapplands universitet fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Lapplands universitet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring.  Auditeringens fokus ligger på de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan med samhället. Utvärderingskriterierna som tillämpades vid auditeringen har publicerats i NCU:s auditeringshandbok. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsrapporten finns på NCU:s auditeringsplattform.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mira Huusko, utvärderingsexpert, 029 533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi

Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors