För studerande

Studerande är en viktig del av vardagen vid Nationella centret för utbildningsutvärdering. Vi har årligen flera högskolepraktikanter och det är också möjligt att genomföra en PRAO-period vid NCU. Studerande kan utnyttja det material vi samlat in för våra utvärderingar i sitt slutarbete, om kriterierna för överlåtelse av material uppfylls. 

Arbetspraktik

Varje år arbetar flera högskolepraktikanter vid NCU. Praktikanternas uppgifter kan gälla utvärderingar på olika utbildningsstadier eller till exempel kommunikation och förvaltning. Med högskolepraktik avses en obligatorisk eller valfri studieperiod som hör till högskolestudierna. Längden på de praktikperioder som genomförs vid NCU varierar enligt högskola och utbildningsprogram. 

Praktikanternas arbetsuppgifter planeras omsorgsfullt så att de stöder den studerandes studier och så att praktiken kan inkluderas i examen. Målet med praktiken är att främja både studerandens kompetens och växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet. 

För att garantera en lyckad praktikperiod har vi på NCU bland annat ett eget introduktionsprogram för praktikanter. För varje praktikant utses också en handledare som stöder praktikantens lärprocess genom hela praktiken. 

"Praktiken vid NCU gav mig en inblick i den mångsidighet som kännetecknar den finländska utbildningsutvärderingen och utvecklingsarbetet. Det var inspirerande att sätta sig in i temat för utvärderingsprojektet, men också att se en bredare utbildningspolitisk kontext. Erfarenheten av att arbeta i en expertgrupp var till nytta för den kommande övergången till arbetslivet, eftersom NCU:s experter är ett erfaret och trevligt gäng. Det var lätt att komma in här, eftersom handledarna ser till att arbetet flyter på och inte tar slut." – praktikant vid enheten för yrkesutbildning 2022.

Alla våra praktiker är avlönade. Det är önskvärt, men inte nödvändigt att få praktikstöd från högskolan.

Vi publicerar annonser som gäller arbetspraktik på universitetens webbplats aarresaari.net och i yrkeshögskolornas egna rekryteringskanaler. Vi lägger också upp platsannonser i avsnittet Aktuellt på vår webbplats och berättar om dem i våra sociala medier. 

Användning av material i forskning

I vissa situationer är det möjligt att för forskningsändamål få tillgång till utvärderingsmaterial som NCU samlat in. Materialet kan också utnyttjas i lärdomsprov och doktorsavhandlingar. När du ansöker om rätt att använda materialet behöver du en forskningsplan där forskningsprojektets namn, forskningsfrågor, begärt material och eventuell finansiering framgår. Det är handledaren för ditt arbete som ansöker om den egentliga användarrätten.

För överlåtelse av material måste vissa kriterier uppfyllas. Materialen överlåts avgiftsbelagt eller avgiftsfritt, vilket också bestäms enligt kriterier som fastställts på förhand. 

Se ansökningsanvisningarna och närmare kriterier för användningen av materialet för forskning här.

Att bekanta sig med arbetslivet 

På NCU finns också möjligheten att bekanta sig med arbetslivet genom en PRAO-period. PRAO-eleverna tar ofta själva kontakt för att höra sig för om praktikplatsen. En förfrågan om PRAO-period kan skickas till adressen kirjaamo@karvi.fi.

Vi utser en egen handledare för alla PRAO-elever och strävar efter att bygga upp tidtabellen för praktikperioden enligt elevens egna intressen. 

"Jag fick göra många intressanta saker under min veckolånga PRAO-period. Efter att jag först fått en introduktion i NCU:s organisation deltog jag i några viktiga projekt. Jag hjälpte till att förbereda evenemang i anslutning till projekten genom att gå igenom material, föreslå förbättringar och berätta om mina egna tankar om dem. Jag var på sätt och vis samtidigt testpublik och utvärderare, vilket var behändigt då jag var i samma ålder som målgruppen för projekten." – elev, PRAO-elev 2022

Niondeklassaren Tero som genomförde PRAO-perioden 2022 berättade om sina uppgifter i NCU:s blogg. Läs Teros blogginlägg (på finska).

Mer information