Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning
En grupp gymnasiestuderande undersöker en dator.
Bild: Hanna Tarkiainen

NCU producerar information om gymnasieutbildningen med olika slag av tema- och systemutvärderingar. De aktuella utvärderingarna gäller bland annat reformer som genomförts inom gymnasieutbildningen under de senaste åren, reformen av gymnasielagen, GLP 2019-reformen, förnyelserna i studentexamen och utvidgningen av läroplikten.

Syftet med NCU:s utvärderingar är att ta fram information för utvecklingen av undervisningen och som underlag för beslutsfattande. Syftet är också att stärka jämlikheten och kvaliteteten inom utbildningen med hjälp av utvärderingsinformation. Målgruppen är bred, informationen riktar sig bland annat till nationella och lokala aktörer, till utbildningsanordnare och gymnasier.

Utbildningspolitiska reformer skapar behov för utvärderingar av verksamhetsförändringar och verkningar. Det behövs konstant utvärderingsinformation, till exempel om omständigheterna för studier och arbete vid gymnasierna, om gymnasierna som en del av utbildningssystemet, liksom också information om hur väl gymnasieutbildningen tjänar individens och samhällets behov. Informationen som produceras i utvärderingarna ska också bidra till utvecklingen av tillgängligheten, likvärdigheten och jämlikheten inom gymnasieutbildningen.

NCU gav hösten 2021 ut en rapport om hur timfördelningsförsöket inom gymnasieutbildningen har fungerat och vilka verkningar det har haft. Utvärderingsresultaten ger en bild av hur en större valfrihet än tidigare inverkar på valet av ämnen och också på allmänbildningen, valet av prov i studentexamen och framgången i studentexamensproven.

Åren 2021−2024 genomförs en omfattande utvärdering med anknytning till den senaste gymnasiereformen. Utvärderingen av gymnasiereformen (LUKA-projektet) ger information om faktorer som främjar och förhindrar att målen för gymnasiereformen uppnås. I samband med utvärderingen följer NCU upp hur gymnasiereformen implementeras och framskrider.

Information om gymnasieutbildningen tas också fram i sektorövergripande utvärderingar, t.ex. i den pågående utvärderingen som gäller nya former av studiehandledning.