Digital utvärdering av lärresultat

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den nationella utvärderingsverksamheten inom området utbildning styrs av en plan för utbildningsutvärderingar. Vid beredningen av planen beaktas digitaliseringen inom utbildningssystemet och behoven av att producera information om utbildningens tillstånd. NCU:s utvärderingar av lärresultat genomförs i huvudsak digitalt inom den grundläggande utbildningen. Tidigare gjordes de på papper eller delvis på dator. I konst- och färdighetsämnen och i naturvetenskapliga ämnen kan andra genomförandesätt fortfarande användas.

NCU strävar genom digitaliseringen efter en mångsidighet som bättre återspeglar utvecklingen i skolvärlden. På lång sikt vill vi minska den arbetsmängd som utvärderingarna orsakar skolorna och underlätta de praktiska arrangemangen.

Genom att använda digitala utvärderingssystem och plattformar för webbpublicering strävar vi också efter att öka utvärderingarnas genomslagskraft. I vårt digitaliseringsarbete ingår förutom att samla in utvärderingsdata också att utveckla den elektroniska rapporteringen och analysera det insamlade materialet.

Bakgrunden till digitaliseringen

NCU prövade 2014–2015 för första gången på att digitalisera utvärderingar av lärresultat för den grundläggande utbildningen. Då genomförde en del elever utvärderingarna i modersmål och litteratur samt matematik elektroniskt, medan andra gjorde dem på papper. År 2017 övergick NCU helt till digital utvärdering. Fram till år 2022 har tiotusentals elever deltagit i den digitala insamlingen av utvärderingsinformation.

De digitala utvärderingarna utvecklas

Vi inledde vår digitalisering av utvärderingarna av lärresultat med några pilotprojekt. 

Under åren 2022–2024 fortsätter arbetet framför allt genom att utvecklingen av ett nytt digitalt system (DigiOTA-projektet). Vi kommer i fortsättningen att genomföra alla utvärderingar av lärresultat i den grundläggande utbildningen med det nya systemet. Det är frågan om teamarbete där NCU:s experter dagligen samarbetar med leverantörerna och med sina kollegor på Utbildningsstyrelsen.   

NCU:s utvärderingar av lärresultat gäller elever i alla åldrar inom den grundläggande utbildningen. En av våra utmaningar är nivån på skolornas IKT-utrustning, nätanslutningarna och personalens kunnande som kan variera en hel del. För att bättre känna till omständigheterna som våra målgrupper befinner sig i, utnyttjar vi respons och användardata från tidigare utvärderingar och undersökningar som gjorts inom området. Vi testar och validerar också olika lösningar och koncept.    

Mer info om utvecklingen och genomförandet av de digitala utvärderingarna av lärresultat ges av ledande utvärderingsexpert Heli Koskenniemi.

Mer information

Heli Koskenniemi.

Heli Koskenniemi

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster, Digitalisering av utvärderingsverksamheten
+358 29 533 5517 Helsingfors