Digital utvärdering av lärresultat

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Den nationella utvärderingsverksamheten inom området utbildning styrs av en plan för utbildningsutvärderingar. Vid beredningen av planen beaktas digitaliseringen inom utbildningssystemet och behoven av att producera information om utbildningens tillstånd. NCU:s utvärderingar av lärresultat genomförs i huvudsak digitalt inom den grundläggande utbildningen. Tidigare gjordes de på papper eller delvis på dator. I konst- och färdighetsämnen och i naturvetenskapliga ämnen kan andra genomförandesätt fortfarande användas.

NCU strävar genom digitaliseringen efter en mångsidighet som bättre återspeglar utvecklingen i skolvärlden. På lång sikt vill vi minska den arbetsmängd som utvärderingarna orsakar skolorna och underlätta de praktiska arrangemangen.

Genom att använda digitala utvärderingssystem och plattformar för webbpublicering strävar vi också efter att öka utvärderingarnas genomslagskraft. I vårt digitaliseringsarbete ingår förutom att samla in utvärderingsdata också att utveckla den elektroniska rapporteringen och analysera det insamlade materialet.

Bakgrunden till digitaliseringen

NCU prövade 2014–2015 för första gången på att digitalisera utvärderingar av lärresultat för den grundläggande utbildningen. Då genomförde en del elever utvärderingarna i modersmål och litteratur samt matematik elektroniskt, medan andra gjorde dem på papper. År 2017 övergick NCU helt till digital utvärdering. Fram till år 2022 har tiotusentals elever deltagit i den digitala insamlingen av utvärderingsinformation.

De digitala utvärderingarna utvecklas

Vi inledde vår digitalisering av utvärderingarna av lärresultat med olika pilotprojekt. Nuförtiden är utvecklingen ett kontinuerligt teamarbete som NCU:s utvärderingsexperter utför tillsammans med expertgrupper, uppgiftskonstruktörer samt systemleverantörer. I utvecklingen av digitala lösningar samarbetar vi med bland annat Utbildningsstyrelsen och Studentexamensnämnden.  Utvecklingsarbetet grundar sig på den nyaste utvärderingsinformationen och de nya läroplansgrunderna. Dessutom följer vi aktivt teknologins utveckling i Finland och världen.

NCU har år 2022 påbörjat ett omfattande projekt vars mål är att utveckla ett nytt digitalt system för utvärderingen av lärresultat. I projektet utvecklas ett digitalt utvärderingssystem för att administrera och genomföra nationella utvärderingar av lärresultat. Med utvärderingarna samlar NCU in information om hur väl målen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen uppnåtts, om kunskaperna i olika läroämnen och jämlikheten i utbildningssystemet.

Mer information

Heli Koskenniemi

Heli Koskenniemi

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster, Digitalisering av utvärderingsverksamheten
+358 29 533 5517 Helsingfors