Utvärderingen av gymnasiereformen (LUKA)

Gymnasieutbildning
Tecknad bild.

Under åren 2021–2024 genomför NCU en omfattande utvärdering av gymnasiereformen.

Utvärderingen gäller den senaste gymnasiereformen, och ingår i NCU:s plan för utbildningsutvärderingar 2019–2023. I fokus för utvärderingsuppdraget står målen för reformen av gymnasielagen och de nya läroplansgrunderna och hur dessa implementerats inom gymnasieutbildningen för unga och vuxna. Också förnyelserna i studentexamen ingår i utvärderingen som går under namnet LUKA (Lukiouudistuksen arviointi). Information samlas in av utbildningsanordnare, läroanstalter, rektorer, lärare och studerande.

Utvärderingen av gymnasiereformen följer stegvis implementeringen av grunderna för läroplanens för gymnasieutbildningen från och med ibruktagandet det första läsåret 2021–2022. Resultat av utvärderingen publiceras kontinuerligt under projektets gång. Den första rapporten publicerades i april 2023. Under våren 2023 insamlades information om sepcialundervisning och annat stöd för lärande i gymnasierna. Resultaten har publicerats i en rapport i april 2024.

Utvärderingen tar fasta på gymnasielagens centrala förnyelser som bland annat handlar om att utveckla undervisningen, stärka de studerandes mångsidiga kompetens och välbefinnande, studiehandledningen, specialundervisningen och stödet för lärande. I reformen betonas också studiernas internationella inslag, samarbetet med högskolor, arbetsliv och andra utbildningsanordnare. NCU:s utvärdering tar också fasta på reformen av lagen om studentexamen, som tillsammans med gymnasielagen utgör gymnasiereformens lagstadgade grund.

Utvärderingen ska ge mångsidig information om 1) hur väl målen med reformen genomförts, 2) reformens effekter och följder, 3) faktorer som främjat eller hindrat förnyelserna, om utvecklingsbehoven, och 4) god praxis och fungerande lösningar i anslutning till reformen. Utvärderingen ger också information för stöd i implementeringen av läroplansgrunderna (GLP 2019) under de närmaste åren. Målet är samtidigt att ta fram information med tanke på tillgänglighet, likvärdighet och jämlikhet inom gymnasieutbildningen.

Utvärderingen producerar information som är tänkt att främja av ett välfungerande utbildningssystem och likvärdighet enligt tyngdpunkterna i NCU:s plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023.

Mer information om utvärderingen:

Jan Hellgren
Ledande utvärderingsexpert
Jaana Saarinen.
Ledande utvärderingsexpert
Laura Lepola.
Utvärderingsexpert
Jukka Marjanen
Ledande utvärderingsexpert

E-postadresserna: fornamn.efternamn@karvi.fi

Hittills publicerat i projektet:

Publikation: Mellanbetyg - Hur har GLP 2019-reformen framskridit under de två första läsåren?

Rapport: Gymnasieutbildningen förnyas – förnyas gymnasierna?

Meddelande: Gymnasieutbildningen har konstant förnyats under de senaste åren: omfattande reformer kräver mer tid för utveckling och en stabil finansiering

Presentation av resultat vid webbinariet 5.4.2023: 

Sakkunniggruppen i LUKA-projektet

Vid NCU ansvarar ledande utvärderingsexperterna Jaana Saarinen, Jan Hellgren och Jukka Marjanen och utvärderingsexpert Laura Lepola för projektet.

Sakkunniggruppen för utvärderingen har sju medlemmar med erfarenhet av gymnasieutbildningen, läroplansreformen och både nationell och lokal kunskap om utbildningens styrsystem. Sakkunniggruppen består av följande medlemmar:

Sakari Ahola, specialforskare, docent (Åbo universitet)

Kristiina Engblom-Pelkkala, lektor (Åbo yrkeshögskola)

Mikael Eriksson, rektor (Kyrkslätts gymnasium)

Pekka Fredriksson, chef för gymnasieutbildningen (Uleåborg stad)

Iiris Hynönen, socialpolitisk expert (Suomen Lukiolaisten liitto)

Tiina Karjalainen, vicerektor (Kallaveden lukio, Kuopio)

Kyösti Värri, specialsakkunnig (Kommunförbundet)