Hur har GLP 2019-reformen framskridit?

Nyheter Gymnasieutbildning

NCU har publicerat ett ”mellanbetyg” som beskriver hur läroplansreformen (GLP 2019) inom gymnasieutbildningen framskridit under de två första läsåren. Publikationen ger en inblick både i enskilda delområden och i reformen rent generellt. Vilka delområden har utvecklats bättre, vilka sämre? Framskrider gymnasierna i Finland i samma takt? Publikationen innehåller också gymnasierektorers synpunkter på reformen.

En heltäckande och grundlig utveckling av gymnasieutbildningen kräver kontinuerligt och målmedvetet samarbete – nationellt, regionalt och lokalt. Gymnasiefältets erfarenheter kring reformen visar att när talrika gymnasier runt om i landet tar små steg, kan förändringen i slutändan bli rätt omfattande. Reformen har framskridit rätt väl, men det finns alltid saker att utveckla. 

NCU:s publikation ges ut i två versioner, på finska och svenska. Den svenskspråkiga publikationen innehåller också resultat om den svenskspråkiga gymnasieutbildningen. 

Bakgrund

I början av läsåret 2021–2022 tog gymnasierna i bruk nya läroplaner för unga och vuxna. Beredningen av läroplanerna inföll i ett intensivt tidsskede då också andra reformer pågick, bl.a. i studentexamen, högskoleantagningen och utvidgningen av läroplikten. Den nationella läroplansreformen har varit en omfattande process, vars lokala arbete särskilt i början påverkades av en stram tidtabell och coronapandemin. 

I NCU:s tidigare publikation Lukiokoulutusta uudistetaan – uudistuvatko lukiot? (Saarinen m.fl. 2023) utvärderades beredningen och ibruktagandet av de nya läroplanerna. I den nya Mellanbetyg-sammanfattningen beskrivs läroplansreformens framskridande under de två första läsåren. Publikationerna ingår i NCU:s utvärdering av gymnasiereformen (LUKA) som genomförs under åren 2022–2024. Utvärderingen följer upp hur målen för gymnasiereformen genomförs och i synnerhet hur gymnasiets nya läroplaner gradvis tas i bruk. 

Publikationen 

Mellanbetyg – Hur har GLP 2019 -reformen framskridit under de två första läsåren?

Mer info: 

  • Jan Hellgren, tfn 029 533 5531, jan.hellgren(at)karvi.fi
  • Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537, jaana.saarinen(at)karvi.fi
  • Info om utvärderingen