Auditering av Turun ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Turun ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 9–10 mars 2022. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i juni 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Rektor Riitta Konkola, Metropolia-ammattikorkeakoulu (auditeringsgruppens ordförande)
  • Överläräre Hannu Kotila, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Ordförande Nita Vallimäki, studerandekår Sammakko av Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Ledande expert Mikko Valtonen, Centralhandelskammaren

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Turun ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde kontinuerligt lärande.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Turun ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Hogeschool Utrecht från Nederländerna med temat Ledning av samverkan och genomslagskraft i samhället.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors