Auditering av Turun ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Turun ammattikorkeakoulu fick godkänt i auditeringen – yrkeshögskolan är en stark regional aktör med genomslag

Turun ammattikorkeakoulu fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan fick beröm av auditeringsgruppen för den systematiska och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) med genomslag i regionen samt för det omfattande kvalitetssystemet som styr utvecklingen av yrkeshögskolans verksamhet. Planeringen av utbildningen vid yrkeshögskolan grundar sig på strategin samt prognostiseringen av behoven i arbetslivet och regionen. 

FUI-verksamheten vid Turun ammattikorkeakoulu är målinriktad och har genomslag i regionen

Turun ammattikorkeakoulus samverkan med samhället och i synnerhet verksamhetens genomslag i regionen är mycket stark. Yrkeshögskolan är en eftertraktad partner i FUI-projekt och i FUI-verksamheten betonas stöd till företag i regionen. FUI-verksamheten leds väl och är systematisk.

  • Turun ammattikorkeakoulus FUI-verksamhet grundar sig på den starka kompetensen i forskningsgruppen, ledningens fördomsfria stöd och lyckade partnerskap, kommenterar auditeringsgruppens ordförande, Riitta Konkola, Metropolia-ammattikorkeakoulus verkställande direktör och rektor.

Enligt auditeringsgruppen har Turun ammattikorkeakoulu många möjligheter och kompetenser för att öka sitt genomslag även nationellt och internationellt. På så sätt kan yrkeshögskolan på ett mer heltäckande sätt svara på de föränderliga utmaningarna i samhället.

Ett omfattande kvalitetssystem styr utvecklingen av yrkeshögskolans verksamhet

Turun ammattikorkeakoulu har utvecklat sitt kvalitetssystem på ett långsiktigt och systematiskt sätt. Högskolan har skapat ett kvalitetssystem som uppmuntrar till förnyelse och som stöder strategisk ledning.

  • Yrkeshögskolans styrka är kvalitetsgruppen, vars uppgifter har förtydligats utifrån resultaten från den föregående auditeringen. Kvalitetsgruppens verksamhet styr utvecklingen av yrkeshögskolans verksamhet och dess verksamhet uppskattas i hela organisationen. När kvalitetssystemet utvecklas måste man dock säkerställa att balansen mellan kvalitetssystemets styrbarhet och den innovativa försökskulturen bevaras, säger Konkola.

Personalens välbefinnande stöds på många sätt vid yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan har en arbetshälsogrupp och personalens arbetshälsa utreds i en årlig personalenkät.  Frågor och åtgärder som gäller likabehandling och jämställdhet beskrivs konkret i likabehandlings- och jämställdhetsplanen ”Jämställd YH 2021–2022” för personalen och de studerande.

Planeringen av utbildningen grundar sig på strategin och prognostiseringen av behoven i arbetslivet och regionen

Planeringen av utbildningen och utbildningsutbudet grundar sig på yrkeshögskolans strategi, prognostiseringen av kompetensbehoven i Egentliga Finland och arbetslivsrelevansen i utbildningen. Yrkeshögskolan har skapat ett omfattande nätverk kring utbildningen inom sitt verksamhetsområde. Ledningen av utbildningen grundar sig på strategiska fokusområden, mätare och

uppföljning varje kvartal.

Innovationspedagogik och moderna närmiljöer som utvecklats av Turun ammattikorkeakoulu stöder samarbetet mellan studier och arbetsliv. Yrkeshögskolan har utmärkta möjligheter att utnyttja sektorsövergripande samarbete mellan utbildningssektorerna i planeringen och genomförandet av utbildningarna. Samarbete bedrivs både inom utbildningen och FUI-verksamheten, men enligt auditeringsgruppen bör möjligheterna till samarbete mellan sektorerna för sektorsövergripande utbildning utredas och utnyttjas ännu mer systematiskt än i nuläget.

Vikten av kontinuerligt lärande bör stärkas i yrkeshögskolans strategi

Turun ammattikorkeakoulu vill utveckla kontinuerligt lärande. Ett team har grundats vid yrkeshögskolan för kontinuerligt lärande. Teamets mål är att utveckla kompetensen hos personer i arbetsför ålder så att det allt tätare är kopplat till arbetslivets behov samt att utveckla regionens näringar och livskraft genom att utveckla och koordinera utbildning som inte leder till examen. Enligt auditeringsgruppen arbetar teamet på ett engagerat och reflekterande sätt. Inrättandet att teamet främjar en systematisk utveckling av kontinuerligt lärande.

Kontinuerligt lärande anknyter till yrkeshögskolans strategiska mål att producera

kompetenta yrkespersoner i Egentliga Finland för arbetslivets behov. Auditeringsgruppen rekommenderar att man i samband med uppdateringen av den kommande strategin stärker vikten av kontinuerligt lärande och utvecklar ledningssystemet så att behovet av kontinuerligt lärande beaktas bättre än tidigare. Yrkeshögskolans sektorsövergripande verksamhet och fasta arbetslivskontakter skapar goda möjligheter till strategisk utveckling av kontinuerligt lärande.

Turun ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors