Auditering av Yrkeshögskolan Novia 2019

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Yrkeshögskolan Novia. Auditeringen var den första auditeringen där den nya auditeringsmodellen för högskolor tillämpades. Novia visar via en godkänd auditering att dess verksamhet och kvalitetssystem uppfyller NCU:s nationella kriterier och de europeiska kriterierna angående högskolornas kvalitetssäkring. Kvalitetsstämpeln som beviljats till Novia är i kraft i sex år från och med den 23 januari 2019.

Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen. Auditeringsgruppens anser att högskolans kvalitetssystem uppvisar en mycket tydlig struktur och en hög grad av systematik. Kvalitetsarbetet är integrerat i all verksamhet vid högskolan.

– Auditeringsgruppen imponerades av det sätt som högskolan arbetar för att föra in identifierade förbättringsåtgärder i verksamhetsplaneringen. Systemet stöder på ett utmärkt sätt högskolans strategiska utvecklingsarbete, säger Håkan Wiklund, professor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet och ordförande för auditeringsgruppen.

Novia har via målmedvetet och systematiskt arbete lyckats med inriktningen av sin verksamhet och samtidigt förstärkt verksamhetens genomslagskraft i samhället. Auditeringsgruppen fick ta del av många exempel på hur högskolan inom all sin verksamhet aktivt samverkar med olika aktörer regionalt, nationellt och internationellt. De nordiska nätverken och samarbetet lyftes fram i auditeringen som ett viktigt sätt att berika och främja högskolans verksamhet.

Arbetslivsrelevansen är en ledstjärna i utbildningen

Auditeringsgruppen anser att utbildningarna planeras och genomförs med arbetslivsrelevansen som ledstjärna, på alla nivåer. Studerandeperspektivet i utbildningarna är starkt och högskolans medarbetare visar ett starkt engagemang för högskolans verksamhet.

Det är främst på kursnivå där auditeringsgruppen anser att det finns utrymme för förbättring speciellt ifråga om uppföljning av kurser. Där finns det även brister i att informera studerande om kursutvärderingarnas resultat och förbättringsåtgärder.

– Novias kvalitetsarbete kunde också omfatta fler systematiska arbetssätt för att stimulera medarbetarnas engagemang i verksamhetsutvecklingen. Högskolan skulle också dra nytta av större internt kunskapsutbyte och spridning av god praxis mellan enheterna och högskolans fokusområden, anser Wiklund.

Auditeringar av högskolor har genomförts i Finland sedan 2005 och alla högskolor i Finland har deltagit i auditeringarna.

Auditeringsrapporten finns att tillgå i NCU:s nya auditeringsplattform.

Utvärderingsområden och -kriterierna presenteras i auditeringshandboken för högskolorna.

Mer information

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors