Auditering av Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019

Högre utbildning

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) fick godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering och högskolan beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Vid auditeringen fick JAMK särskilt beröm för sitt kvalitetssystem och högskolans verksamhetskultur som starkt uppmuntrar experimentering. Studerandecentrerad utbildning betonas inom högskolans utvecklingsverksamhet, som även tar sig i uttryck i att lärarens roll håller på att förändras.

En godkänd auditering är ett bevis på att JAMK:s verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna som gäller kvalitetshantering vid högskolorna. Auditeringen av JAMK var den första finskspråkiga auditeringen där den nya auditeringsmodellen för högskolor tillämpades.

Kvalitetssystemet skapar en positiv anda inom högskolegemenskapen

JAMK:s kvalitetssystem fick ett utmärkt vitsord av auditeringsgruppen inom utvärderingsområdet En utvecklande och välmående högskola. Auditeringsgruppen konstaterar att JAMK:s kvalitetssystem uppmuntrar till samtveckling och skapar en positiv anda inom högskolegemenskapen. Kvalitetsarbetet har varit långsiktigt och det förnyar verksamheten. Kvalitetsarbetet har även en stark koppling till JAMK:s strategiska mål.

– Vi var särskilt imponerade av hur man lyckats skapa innovativa rutiner och en verksamhetskultur för framgångar i arbetet och samutveckling. Det kändes fint att märka att studerandena och intressentgrupperna också är starkt involverade i kvalitetsarbetet. Dessutom söker högskolans ledning aktivt nya utvecklingsidéer med hjälp av externa utvärderingar, säger auditeringsgruppens ordförande, rektor Riitta Rissanen från Lapin ammattikorkeakoulu.

Verksamhetskulturen uppmuntrar experimentering

Vid JAMK har ledningen lyckats skapa en atmosfär som stöder djärvhet, där man inte är rädd för att experimentera och där det är tillåtet att misslyckas. Hybridklasser, laboratorier samt försöks- och utvecklingsplattformer stöder ett nära samarbete med arbetslivet.

Det finns gott om nätverksbaserat samarbete, men JAMK kunde vidareutveckla sätt som skapar en helhetsbild över det externa ekosystemet samt skapa nya kombinationer av kompetensområden. Auditeringsgruppen tror att överskridande av kompetensområdesgränser och överraskande kombinationer kan skapa oförutsedd kompetens för framtiden. Auditeringsgruppen uppmuntrar högskolan att fortsätta med detta utvecklingsarbete som förnyar samhället.

Studerandecentrerat angreppssätt styr utbildningen

Inom JAMK planeras utbildningen genom att lyssna noga på studerande och arbetslivet. Studerandecentrerad utbildning förverkligas inom JAMK till exempel som flexibla studievägsmöjligheter och mångsidiga lärmiljöer.

Enligt auditeringsgruppen finns det många goda rutiner inom högskolan för insamling av respons, men det förekommer variation mellan olika enheter till exempel när det gäller att samla in respons under kurserna. Utöver studierelaterad respons uppmuntrar auditeringsgruppen högskolan att utveckla verksamheten även utifrån den respons som fås från samarbetsnätverk.

Nya sätt att verka som lärare

JAMK håller på att övergå till Modellen för en ny generations högskola, något som bland annat sporrar till att utveckla nya sätt att verka som lärare. I och med modellen axlar lärarna på JAMK rollen som handledare och coach samt nätbaserad undervisning. Högskolan har gjort särskilda satsningar på personalens digitala färdigheter. Till exempel stödjer nätverksexperterna undervisningspersonalens digitala färdigheter och en digital central står klar för att stödja utarbetandet av läromaterial.

Auditeringarna av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Samtliga universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s nya auditeringsplattform.

Mer information

Marja-Liisa Saarilammi, NCU, projektledare för auditeringen, 029 533 5528, marja-liisa.saarilammi(at)karvi.fi

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5528 Helsingfors