Plan för utbildningsutvärderingarna under 2024–2027

I planen för utbildningsutvärderingar fastställs teman och tidtabeller för NCU:s kommande utvärderingar. Utvärderingsplanen utarbetas för fyra år i sänder och gäller alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen.

Planen innehåller inte bara information om enskilda utvärderingar och deras tidtabeller. Av den framgår också de strategiska målen i NCU:s utvärderingar, dvs. centrala samhälleliga teman under den aktuella fyraårsperioden.

Utvärderingsplanen bygger på de tre följande strategiska målen:

• Att höja kompetensnivån och utbildningsnivån 

• Att främja en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling

• Att kontinuerligt utveckla kvaliteten på utbildningen och småbarnspedagogiken

Bekanta dig med planen för utvärderingar som genomförs 2024–2027: 
Plan för utbildningsutvärderingar 2024–2027

Hur utarbetas utvärderingsplanen?

Utvärderingsrådet ansvarar för att utarbeta utvärderingsplanen och ändringar i den. Rådet har tillsatts av statsrådet och verkar i anslutning till NCU. Då planen utarbetas hörs olika intressentgrupper i stor utsträckning, och vilken instans som helst kan också föreslå teman för kommande utvärderingar. I utvärderingsplanen beaktas att ett nationellt kunskapsunderlag för utbildningen byggs upp, att tidigare insamlad information och information som producerats av andra aktörer utnyttjas samt samhälleligt aktuella utbildningsteman.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner förslaget till utvärderingsplan.

Uppdateringar i utvärderingsplanen

Även om utvärderingsplanen utarbetas för fyra år åt gången kan man vid behov också göra ändringar i den i samband med utbildningspolitiska reformer och andra förändringar. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner ändringarna utifrån utvärderingsrådets förslag.

Utvärderingsplanen granskas tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet i mitten av planperioden. Då behandlas de genomförda utvärderingarna och deras resultat samt eventuella ändringar i planen.

Bestämmelser om utvärderingsplanen finns i lagen:

 

Harri Peltoniemi

Harri Peltoniemi

Direktör
Ledning och administration
+358 29 533 5532 Helsingfors