Auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Satakunnan ammattikorkeakoulu godkändes i NCU:s auditering - SAMK är en samlande kraft för arbetslivet, utbildningen och FUI-verksamheten i regionen

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) godkändes i auditeringen av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Yrkeshögskolan fick beröm av auditeringsgruppen för sin verksamhet med genomslag i regionen, kvalitetssystemets systematik och omfattning samt för läroplansarbetet som främjar likabehandling, jämställdhet och arbetslivsorientering.

Satakunnan ammattikorkeakoulu är en stark opinionsbildare på sitt område

SAMK har makt att påverka inom sitt område och fungerar som en samlande kraft för regionens arbetsliv, utbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). 

  • I verksamheten syns en stark vilja att betjäna företagen i regionen och den offentliga sektorn genom att delta i olika innovationsplattformar och ekosystem som producerar kompetens inom forskning, produktutveckling och utbildning, säger auditeringsgruppens ordförande, prorektor Heidi Ahokallio-Leppälä vid Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu.

SAMK har inlett en målmedveten utveckling av datadrivet ledarskap. Som stöd för ledningen produceras mångsidig information om den externa verksamhetsmiljön samt om intressenternas behov och förväntningar. Organisationen följer också systematiskt upp hur målen uppnås. Det datadrivna ledarskapet genererar för närvarande information som samlats i olika system, men som ändå upplevs till viss mån vara splittrad, och personalen har utmaningar med att hitta den information som de själva behöver. Det datadrivna ledarskapet bör utvecklas så att de färdiga rapporterna riktas bättre till olika personalgrupper, 

Den information som kvalitetssystemet genererar nyttjas i yrkeshögskolans verksamhet och ledning

SAMK:s kvalitetssystem är en systematisk och heltäckande helhet, vars information yrkeshögskolan mångsidigt tillämpar i sin verksamhet och ledning. 

  • Personalen deltar aktivt i att upprätthålla målinriktad kvalitetskultur, och kvalitetsarbetet syns särskilt i personalens vardag i form av anvisningar som personalen upplever vara fungerande i syfte att styra arbetet. Enligt auditeringsgruppen ska kvalitetssystemet dock vidareutvecklas så att det i allt högre grad stöder en experimentell och innovativ verksamhetskultur, säger prorektor Ahokallio-Leppälä.

SAMK satsar mångsidigt på att utveckla personalens kompetens. Kompetensutvecklingen stöder genomförandet av strategin och den praktiska verksamheten. Även arbetshälsan följs upp regelbundet och åtgärder har vidtagits för att förbättra den.

Kursresponssystemet borde utvecklas

Behoven hos landskapets företag och den offentliga sektorn styr planeringen och utvecklingen av SAMK:s utbildningar. I läroplansarbetet deltar studerande, personal och externa intressenter. Utvärderingsgruppen ansåg att det var särskilt bra att införa enhetlig bedömningspraxis i läroplanerna. Arbetet med att utarbeta nya läroplaner främjar studerandenas jämlikhet och jämställdhet samt läroplanernas arbetslivsorientering. 

SAMK har också infört ett nytt system för kursrespons. Alla studerande känner dock inte till det nya responssystemet och mängden respons som de studerande ger är ofta låg. De studerande får också sparsam återkoppling på responsen. Auditeringsgruppen rekommenderar att man i utvecklingen av responssystemet säkerställer att både mottagen och given respons ökas. 

Personalen åtar sig att främja internationalisering

Styrkan i SAMK:s internationalisering är en integrerad uppfattning om behovet av internationalisering samt personalens engagemang i att nå målen för internationalisering. Även de kulturella faktorernas betydelse för integrationen av internationella studerande och personal har identifierats. Enligt auditeringsgruppen ska man dock sträva efter att hantera en ambitiös internationell tillväxt genom bättre samordning av internationella funktioner, tillräckliga resurser och ta bort överlappningar.

SAMK strävar efter att uppfylla det lokala näringslivets önskemål om kompetent arbetskraft och har startat arbetet för att underlätta växelverkan mellan lokala företag och internationella experter. SAMK bör i fortsättningen skapa ett allt tätare samarbete med företag och andra aktörer i regionen för att stödja sysselsättningen av internationella studerande. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). SAMK beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas rutiner, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och samverkan med samhället.  Auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors