Utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik

Högre utbildning

Internationell kvalitetsstämpel för programutvärderingar inom teknik

Med programutvärdering inom det tekniska utbildningsområdet avses en utvärdering av ett utbildningsprogram som leder till en internationell EUR-ACE-kvalitetsstämpel. Syftet med utvärderingen är att stödja utvecklingen av kvaliteten i utbildningsprogram inom teknik och att öka godkännandet av examina inom teknik i arbetslivet samt jämförbarheten av examina utomlands. Högskolorna kan utnyttja programutvärderingar inom teknik för att få en extern utvärdering av om de studerande i ett utbildningsprogram får de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Utvärderingsmetoden bygger på standarden European Accredited Engineer (EUR-ACE) som upprätthålls av European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Program som blir godkända i en utvärdering beviljas kvalitetsstämpeln EUR-ACE, som gäller i sex år efter utvärderingsbeslutet. Stämpeln påvisar att programmet har beviljats en internationellt godkänd ackreditering inom teknik. Det är frivilligt för högskolorna att delta i utvärderingarna, och en avgift som täcker utvärderingskostnaderna tas ut.

För närvarande har Nationella centret för utbildningsutvärdering rätt att bevilja kvalitetsstämpeln EUR-ACE Bachelor för fyraåriga utbildningsprogram som leder till högskoleexamen. Centrets mål är att också få rätt att bevilja kvalitetsstämpeln EUR-ACE Master för program för högre högskoleexamen.

Utvärderingsmetoden och kriterierna beskrivs i handboken om programutvärderingar inom teknik (länken kommer att uppdateras).

I utvärderingen utreds det om de studerande har uppnått kompetensmålen

Utvärderingen bygger på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de studerande i programmen inom teknik bör uppnå för att ha framgång i arbetslivet. Kompetensmålen har beskrivits på ett enhetligt sätt i teknikbranschen och de tolkas alltid utifrån branschkraven för respektive program. I utvärderingen granskas hur ett program fungerar som helhet – organisation, planering, genomförande och utveckling – mot bakgrund av hur kompetensmålen uppnås. Avsikten är alltså att utreda om programmet fungerar så att de studerande uppnår de uppställda kompetensmålen. Dessutom lyfter utvärderingen fram programmets styrkor och god praxis samt ger rekommendationer om hur programmet kunde utvecklas. Resultatet kan vara att programmet

 • godkänns utan villkor, vilket innebär att utvärderingsresultatet och kvalitetsstämpeln gäller i sex år
 • godkänns med villkor, vilket innebär att utvärderingsresultatet och kvalitetsstämpeln gäller i sex år, om villkoren uppfylls inom utsatt tid, eller
 • inte godkänns och inte beviljas någon kvalitetsstämpel.

Högskolor som är intresserade av utvärderingar

Om er högskola är intresserad av en utvärdering, kan ni kontakta Kati Isoaho, fornamn.efternamn@karvi.fi, för mer information.

Till utvärderingsgrupper utses tekniska experter

För närvarande söker utvärderingscentret ytterligare experter till utvärderingsgrupper för program inom teknik. Varje grupp består av 4–5 medlemmar som representerar bägge högskolesektorerna, teknikbranschens arbetsliv och studerande. Medlemmarna i en utvärderingsgrupp har i uppgift att

 • sätta sig in i högskolans och programmets självutvärdering och övrigt utvärderingsmaterial
 • utarbeta intervjufrågor för auditeringsbesöket
 • besluta om detaljer i besöket och genomföra besöket på ett planerat sätt
 • utarbeta en auditeringsrapport
 • göra en framställning om utvärderingens resultat.

Vi söker medlemmar till utvärderingsgrupper som

 • är villiga att och kan utföra utvärderingsuppgifterna med engelska som arbetsspråk
 • arbetar inom tekniska områden vid högskolor eller med tekniska uppgifter i näringslivet
 • är intresserade av att utveckla högskoleutbildningen
 • eventuellt tidigare har deltagit i olika utvärderingsuppgifter.

Om du är intresserad av att fungera som expert, kan du kontakta Kati Isoaho. 

Kati Isoaho
Utvärderingsexpert

Studerande som är intresserade av en expertuppgift bör kontakta student- eller studerandekåren vid den egna högskolan, eftersom representanter för de studerande rekryteras till utvärderingsgrupper i samarbete med studentorganisationerna.