Auditering av Helsingfors universitet 2022

Högre utbildning

NCU genomförde Helsingfors universitets auditering 2021-2022. Helsingfors universitet fick godkänt i auditeringen. Universitetet har goda system och strukturer för planering, ledning, uppföljning och förbättring av sin verksamhet. Universitetet gav starka bevis på en långsiktig utveckling av utbildningsprogram och undervisning med utveckling av universitetspedagogiken i fokus. Universitetets styrka är dess forskningsbaserade och datadrivna verksamhetsutveckling.


Auditeringsgruppen uppskattade den öppna och självkritiska diskussionskulturen vid universitetet

Universitetet har utvecklat sina lednings-, styrnings- och kvalitetssystem mot ett integrerat ledningssystem. Systemet ger ett bättre stöd till universitetets ledning och en systematisk implementering av dess strategiska mål. Systemet är för närvarande rätt komplicerat och borde förenklas för att förbättra systemets användbarhet och effektivitet.

Universitetet uppvisar en mycket god förmåga att samla in information om sin verksamhet, att utnyttja denna information för att identifiera utmaningar och att vidta åtgärder som krävs för ytterligare förbättringar.

– Helsingfors universitet är en äkta lärande organisation, som lär sig från sig själv och från andra samt följer en cykel av kontinuerlig förbättring. Det finns en självkritisk och öppen kultur för diskussion och samarbete vid universitetet. Universitetet kan fortfarande förbättra processen från data till åtgärder och uppföljningen av åtgärderna, säger Bernard Coulie, ordförande för auditeringsgruppen och professor vid UCLouvain.

 

Helsingfors universitet har tydliga strukturer och ansvarsfördelning för samverkan med samhället

Helsingfors universitets historia, storlek och specifika läge i staden och landet utgör grunden för dess omfattande nätverk av relationer med externa intressenter. Universitetet vill också ha ett starkt inflytande globalt och vara en inflytelserik kraft i samhället. Universitetet har goda strukturer för verksamhetsplanering och ledning med tydlig ansvarsfördelning för samverkan med samhället. Det finns dock utrymme för starkare ledarskap och systematisering vad gäller samverkan.

– En gemensam definition av vad samverkan med samhället och verksamhetens genomslag i samhället innebär för universitetet som helhet skulle göra det enklare att översätta universitetets ambitioner till mål och metoder samt att stödja verksamheten mer målinriktat, säger professor Coulie.

Helsingfors universitet är ett forskningsintensivt universitet och ambitionen att bidra till nyskapande i samhället är central i dess strategi. Stora framsteg har bland annat gjorts vid universitetet för att stödja innovationsverksamhet och företagssamarbete.

 

Professionell ledning av universitetets examensutbildning

Ett omfattande arbete har gjorts vid Helsingfors universitet för att förnya examensutbildningen, inklusive utbildningsprogrammen och ledningen av programmen. Det som är föredömligt vid universitetet är dess forskningsbaserade arbetssätt som driver utvecklingen i universitetspedagogiken och är kopplat till pedagogisk utbildning och stöd till universitetslärarna.

–  Helhetsintrycket är att utbildningsprogrammen är väl ledda. Det finns allmänt en positiv anda och atmosfär vid universitetet som uppmuntrar till pedagogiska experiment samt att lärarna utvecklar sina undervisningsfärdigheter och lägger fokus på de studerandes lärande, säger Klara Bolander Laksov, professor vid Stockholms universitet och medlem i auditeringsgruppen.

Även om de studerandes erfarenheter av att studera vid Helsingfors universitet var överlag positiva, framkom det variation i erfarenheterna. Universitetet borde se över de utmaningar som lyftes fram i auditeringen som berör undervisning, handledning, stöd och studievägledning.

Ett av auditeringens utvärderingsområden som Helsingfors universitet valde hade fokus på universitetets koncept för internationella magisterprogram. Auditeringsgruppen rekommenderade bland annat att universitetet förtydligar sina strategiska mål för internationalisering av utbildningen och de olika internationella programmens roll i denna strategi.

 

Förbättringar som görs utifrån studeranderespons är inte särdeles synliga för studerande

Universitetet har flera kanaler för studeranderespons som har etablerad roll i kvalitetshanteringen av undervisningen och lärandet. Ansvarsområdena och processerna för respons på kurs- och programnivå borde dock klargöras för att responssystemet skulle fungera mer effektivt.

– När förbättring och utveckling sker på basis av studeranderesponsen är det viktigt att detta synliggörs och att studerande och doktorander kan se att deras respons har en effekt, säger Signe Tolstrup Mathiasen, medlem i auditeringsgruppen och studerande vid Lunds universitet.

 

Som ett resultat av den godkända auditeringen fick Helsingfors universitet en kvalitetsstämpel som gäller fram till den 26 januari 2028. En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolors kvalitetshantering. Auditeringens fokus ligger på de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och förbättra kvaliteten på utbildning, forskning och samverkan med samhället. Utvärderingskriterierna som tillämpades vid auditeringen har publicerats i NCUs auditeringshandbok.

 

Auditeringsgruppen

  • Professor Bernard Coulie, UCLouvain (ordförande)
  • Professor Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet
  • Petri Heinonen, Senior Specialist, UPM
  • Professor Petri Suomala, Aalto-universitet
  • Signe Tolstrup Mathiasen, studerade, Lund universitet

 

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s auditeringsplattform.

 

Mer information

Mirella Nordblad, projektledare, +358 29 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

 

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors