Auditering av Östra Finlands universitet 2022

Östra Finlands universitet godkändes i NCU:s auditering – Universitetets styrkor är en delaktig verksamhetskultur och ett tvärvetenskapligt grepp i verksamheten

Högre utbildning

Östra Finlands universitet blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Östra Finlands universitet fick särskilt beröm av auditeringsgruppen för att strategin är förankrad bland personalen samt för utvecklingen av internationaliseringen. Östra Finlands universitet har starkt förbundit sig till att främja tvärvetenskaplighet.

 

De studerande inkluderas mångsidigt i utvecklingen

Verksamhetskulturen vid Östra Finlands universitet markeras av samhörighet, och tillåter både studerande och lärare göra sina röster hörda. De studerande har aktivt beaktats i lednings- och kvalitetssystemet och erbjuds många möjligheter att delta i universitetssamfundets verksamhet. Utvecklingen av undervisning och kompetens är starkt förankrad vid universitetet. Både studerande och lärare berömde särskilt användningen av metoden för omvänt lärande (flipped learning).

Alla studerande upplever dock inte att de upptas som fullvärdiga medlemmar i universitetssamfundet. Internationella examensstuderande och doktorander upplever att universitetet fortfarande behöver utvecklas för att deras ställning ska förbättras.

 

Verksamheten vid Östra Finlands universitet har genomslag i regionen

Vid Östra Finlands universitet har man satsat på att utveckla ett tvärvetenskapligt arbetssätt som personalen är starkt engagerad i och satsningen på tvärvetenskapligt arbete syns tydligt i universitetets strategi. Också de regionala intressentgrupperna uppskattar samarbetet med Östra Finlands universitet: universitetet är en viktig aktör i regionen.

- Östra Finlands universitet har på ett fint sätt bundit verksamhetens genomslag i samhället till målen för hållbar utveckling. Man ska också komma ihåg att uppmärksamma och synliggöra sina framgångar, kommenterar auditeringsgruppens ordförande professor Eva Åkesson från Lunds universitet i Sverige.

Enligt auditeringsgruppen bör samarbetet med intressentgrupperna dock bli effektivare genom att man mer systematiskt ställer upp mål och samlar in respons. Delaktigheten i samhället och att skapa förutsättningar för nya nationella och internationella partnerskap bör stärkas.

 

Östra Finlands universitet leds mångsidigt med information

I verksamheten vid Östra Finlands universitet beaktas kvalitetsfrågor och universitetets kvalitetssystem tar fram mångsidig information som utnyttjas effektivt i ledningen. Personalen är välbekant med universitetets strategi och medveten om kopplingen mellan sitt eget arbete och målen i strategin. Universitetets kvalitetsarbete bör dock stärkas genom att satsa på kvalitetsgruppens verksamhet. Enligt auditeringsgruppen kunde kvalitetsgruppen sammanträda oftare och främja kvalitetsarbetet vid universitetet mer aktivt än i nuläget.

Även om universitetet på olika sätt har satsat på personalutveckling, bör den internationella personalen erbjudas fler möjligheter att avancera i karriären och lära sig finska. Universitetet ska säkerställa att alla medlemmar i samfundet oberoende av språkkunskaper kan delta i beslutsfattandet och förvaltningen av universitetet.

Östra Finlands universitet blev godkänt i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Östra Finlands universitet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. En godkänd auditering är ett bevis på att universitetets verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetshantering. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften. De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

 

Mer information

Professor Eva Åkesson, auditeringsgruppens ordförande, eva.akesson(at)science.lu.se
Utvärderingsexpert Mira Huusko, projektledare för auditeringen, 029 533 5565, mira.huusko(at)karvi.fi

Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors