Itä-Suomen yliopiston auditointi 2022

Korkeakoulutus

Itä-Suomen yliopisto läpäisi Karvin auditoinnin – yliopiston vahvuutena yhteisöllisyys ja monitieteisyys

Itä-Suomen yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Itä-Suomen yliopisto sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta strategian tunnettuudesta henkilöstön keskuudessa sekä kansainvälistymisen kehittämisestä. Itä-Suomen yliopistossa sitoutuminen monitieteisyyden edistämiseen on vahvaa.

Opiskelijat otetaan monipuolisesti mukaan kehittämiseen

Itä-Suomen yliopistossa vallitsee yhteisöllinen toimintakulttuuri, jossa sekä opiskelijat ja opettajat saavat äänensä kuuluviin. Opiskelijat on huomioitu aktiivisesti johtamis- ja laatujärjestelmässä, ja heille tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua yliopistoyhteisön toimintaan. Yliopiston sitoutuminen opetuksen ja osaamisen kehittämiseen on vahvaa. Erityistä kiitosta sekä opiskelijat että opettajat antoivat käänteisen oppimisen (flipped learning) menetelmän käytöstä.

Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan koe, että heidät otetaan täysivaltaisiksi yliopistoyhteisön jäseniksi. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja väitöskirjatutkijat kaipaavat yliopistolta edelleen kehittämistä asemansa parantamiseksi.

Itä-Suomen yliopisto toiminta on alueellisesti vaikuttavaa

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty paljon monitieteisyyttä, ja henkilöstö on siihen vahvasti sitoutunut. Monitieteisyys näkyy vahvasti myös yliopiston strategiassa. Myös alueelliset sidosryhmät arvostavat yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yliopisto onkin alueella merkityksellinen toimija.

  • Itä-Suomen yliopisto on hienosti sitonut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kestävän kehityksen tavoitteisiin. Saavutuksia on syytä myös juhlistaa ja tehdä näkyväksi, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Eva Åkesson Lundin yliopistosta Ruotsista.

Auditointiryhmän mukaan sidosryhmäyhteistyön vaikuttavuutta tulee kuitenkin parantaa nykyistä systemaattisemmalla tavoitteiden asettamisella sekä palautetiedon keräämisellä. Yhteiskunnallista osallistumista ja edellytysten luomista uusien kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien syntymiselle tulee vahvistaa.

Itä-Suomen yliopistoa johdetaan monipuolisesti tiedolla

Itä-Suomen yliopiston toiminnassa huomioidaan laatukysymykset, ja yliopiston laatujärjestelmä tuottaa monipuolista tietoa, jota hyödynnetään johtamisessa tehokkaasti. Henkilöstö tuntee yliopiston strategian hyvin sekä tunnistaa työnsä yhteyden yliopiston strategiaan tavoitteisiin. Yliopiston laatutyötä tulee kuitenkin vahvistaa panostamalla laaturyhmän toimintaan. Auditointiryhmän mukaan laaturyhmä voisi kokoontua useammin ja edistää nykyistä aktiivisemmin laatutyötä yliopistossa.

Vaikka yliopisto on panostanut eri keinoin henkilöstön kehittämiseen, erilaisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja suomen kielen oppimiseen tulee tarjota enemmän myös kansainväliselle henkilöstölle. Yliopiston tulee varmistaa, että kaikki yhteisön jäsenet kielitaidosta riippumatta voivat osallistua yliopiston päätöksentekoon ja hallintoon.

Itä-Suomen yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Itä-Suomen yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Itä-Suomen yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Mira Huusko

Mira Huusko

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki