Turun ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Turun ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – ammattikorkeakoulu on vahva ja vaikuttava alueellinen toimija

Turun ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä kiitosta systemaattisesta ja alueellisesti vaikuttavasta TKI-toiminnasta sekä kattavasta ja ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä ohjaavasta laatujärjestelmästä. Ammattikorkeakoulussa koulutuksen suunnittelu perustuu strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin. 

Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on määrätietoista ja alueellisesti vaikuttavaa

 Turun ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja erityisesti alueellinen vaikuttavuus on erittäin vahvaa. Ammattikorkeakoulu on haluttu kumppani TKI-hankkeisiin, ja TKI-toiminnassa painotetaan alueen yritysten tukemista. TKI-toiminta on hyvin johdettua ja systemaattista.

  • Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta perustuu tutkimusryhmien vahvaan osaamiseen, johdon ennakkoluulottomaan tukeen ja onnistuneisiin kumppanuuksiin, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Auditointiryhmän mukaan Turun ammattikorkeakoululla on paljon mahdollisuuksia ja osaamista lisätä vaikuttavuuttaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin ammattikorkeakoulu pystyisi nykyistä kattavammin vastaamaan muuttuviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Kattava laatujärjestelmä ohjaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä

Turun ammattikorkeakoulu on kehittänyt laatujärjestelmäänsä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Korkeakoulu on luonut uudistamiseen kannustavan laatujärjestelmän, joka tukee strategista johtamista.

  • Ammattikorkeakoulun vahvuutena on laaturyhmä, jonka tehtäviä on selkeytetty edellisen auditoinnin tulosten perusteella. Laaturyhmän toiminta ohjaa ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä, ja sitä arvostetaan koko organisaatiossa. Laatujärjestelmän kehittämisessä on kuitenkin varmistettava, että tasapaino laatujärjestelmän ohjaavuuden ja innovatiivisen kokeilukulttuurin välillä säilyy, Konkola muistuttaa. 

Turun ammattikorkeakoulussa henkilöstön hyvinvointia tuetaan monin tavoin. Ammattikorkeakoulussa toimii työhyvinvointiryhmä, ja henkilöstön työhyvinvointia selvitetään vuosittaisessa henkilöstökyselyssä.  Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvistä asioista ja toimenpiteistä kerrotaan konkreettisesti henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa ”Yhdenvertainen AMK 2021–2022”.

Koulutuksen suunnittelu perustuu strategiaan, työelämätarpeiden ennakointiin ja alueen tarpeisiin

Turun ammattikorkeakoulussa koulutuksen suunnittelu ja koulutustarjonta perustuvat korkeakoulun strategiaan, Varsinais-Suomen alueen osaamistarpeiden ennakointiin ja koulutuksen työelämärelevanssiin. Ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle on luotu laajat verkostot koulutuksen ympärille. Koulutuksen johtaminen perustuu strategiassa määriteltyihin strategisiin kärkiin, mittareihin ja neljännesvuosittaiseen seurantaan.

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka ja modernit oppimisympäristöt tukevat opiskelun ja työelämän yhteyttä. Ammattikorkeakoulussa on erinomaiset mahdollisuudet monialaisuuden hyödyntämiseen ja koulutuksen sektoreiden väliseen yhteistyöhön koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyötä tehdään jo sekä koulutuksessa että TKI-toiminnassa, mutta auditointiryhmän mukaan monialaisuuden ja koulutuksen sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia tulee selvittää ja hyödyntää vielä nykyistä systemaattisemmin. 

Jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa tulee vahvistaa

Turun ammattikorkeakoulussa on halu kehittää jatkuvaa oppimista. Ammattikorkeakouluun onkin perustettu jatkuvan oppimisen tiimi, jonka tavoitteena on työikäisten osaamisen kehittäminen entistä tiiviimmin kytkettynä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja elinvoiman parantaminen kehittämällä ja koordinoimalla ei-tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatkuvan oppimisen tiimin toiminta on sitoutunutta ja reflektoivaa. Jatkuvan oppimisen tiimin perustaminen edistää jatkuvan oppimisen systemaattista kehittämistä. 

Jatkuva oppiminen liittyy Turun ammattikorkeakoulun strategian tavoitteeseen tuottaa Varsinais-Suomen alueelle osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Auditointiryhmä suosittelee, että tulevan strategian päivittämisen yhteydessä jatkuvan oppimisen painoarvoa ammattikorkeakoulun strategiassa vahvistetaan ja johtamisjärjestelmää kehitetään huomioimaan entistä paremmin jatkuvan oppimisen tarpeet. Ammattikorkeakoulun monialaisuus ja kiinteät työelämäyhteydet luovat hyvät mahdollisuudet jatkuvan oppimisen strategiseen kehittämiseen.

Turun ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki