Turun ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Turun ammattikorkeakouluun toteutetaan 9.-10.3.2022 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Rehtori Riitta Konkola, Metropolia-ammattikorkeakoulu (auditointiryhmän puheenjohtaja)
  • Yliopettaja Hannu Kotila, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Puheenjohtaja Nita Vallimäki, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakko
  • Johtava asiantuntija Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Turun ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi jatkuvan oppimisen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Turun ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on hollantilainen Hogeschool Utrecht ja vertaisoppimisen kohde on Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa Karvin painopisteisiin koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja jatkuvan kehittämisen tukeminen.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki