Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – SAMK on alueen työelämän, koulutuksen ja TKI-toiminnan kokoava voima

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä kiitosta vaikuttavasta toiminnasta alueella, laatujärjestelmän systemaattisuudesta ja kattavuudesta sekä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja työelämälähtöisyyttä edistävästä opetussuunnitelmatyöstä.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on vahva vaikuttaja alueellaan

SAMK on vahva vaikuttaja alueellaan ja se toimii alueen työelämän, koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kokoavana voimana. 

  • SAMKin toiminnassa näkyy vahva halu palvella alueen yrityksiä sekä julkista sektoria osallistumalla erilaisiin tutkimuksen, tuotekehityksen sekä koulutuksen osaamista tuottaviin innovaatioalustoihin ja ekosysteemeihin, kommentoi auditointiryhmän puheenjohtaja, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

SAMKissa on aloitettu määrätietoinen tiedolla johtamisen kehittäminen. Johtamisen tueksi tuotetaan monipuolista tietoa ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Myös tavoitteiden saavuttamista seurataan organisaatiossa systemaattisesti. Tiedolla johtamisen kokonaisuus tuottaa tällä hetkellä eri järjestelmiin koottua tietoa, joka kuitenkin koetaan jossain määrin hajanaiseksi, ja henkilöstöllä on haasteita löytää itselle tarpeellista tietoa. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta tuleekin kehittää siten, että valmiit raportit kohdentuvat nykyistä paremmin eri henkilöstöryhmille.

Laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään ammattikorkeakoulun toiminnassa ja johtamisessa

SAMKin laatujärjestelmä on systemaattinen ja kattava kokonaisuus, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ammattikorkeakoulun toiminnassa ja johtamisessa. 

  • Henkilöstö on vahvasti mukana tavoitteellisen laatukulttuurin ylläpitämisessä, ja laatutyö näkyy henkilöstön arjessa erityisesti menettelyohjeina, jotka henkilöstö kokee toimiviksi ja työtä ohjaavaksi kokonaisuudeksi. Laatujärjestelmää tulee kuitenkin edelleen kehittää siten, että se tukee entistä vahvemmin kokeilevaa ja innovatiivista toimintakulttuuria, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

SAMKissa panostetaan monipuolisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen tukee strategian toteuttamista ja käytännön toimintaa. Myös työhyvinvointia seurataan säännöllisesti ja toimenpiteitä sen parantamiseksi on tehty.

Opintojaksopalautejärjestelmä kehittämisen kohteena

Maakunnan yritysten ja julkisen sektorin tarpeet ohjaavat SAMKin koulutusten suunnittelua ja kehittämistä. Opetussuunnitelmatyöhön osallistetaan opiskelijoita, henkilöstöä sekä ulkoisia sidosryhmiä. Arviointiryhmä piti erityisen hyvänä yhtenäisten arviointikäytänteiden viemistä opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelmien uudistamistyö edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä opetussuunnitelmien työelämälähtöisyyttä. 

SAMKissa on myös otettu käyttöön uusi opintojaksopalautejärjestelmä. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan vielä tunne uutta palautejärjestelmää, ja opiskelijoiden antaman palautteen määrä jää usein matalaksi. Opiskelijat saavat myös vastapalautetta antamastaan palautteesta niukasti. Auditointiryhmä suosittelee, että opintojaksopalautejärjestelmän kehittämisessä varmistetaan opiskelijoiden antamien palautteiden määrän sekä heidän saamiensa vastapalautteiden määrän nostaminen. 

Henkilöstö on sitoutunut kansainvälistymisen edistämiseen 

SAMKin kansainvälistymisessä vahvuutena on sisäistetty käsitys kansainvälistymisen tarpeesta sekä henkilöstön sitoutuminen kansainvälistymiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Myös kulttuuristen tekijöiden merkitys kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan integroimisessa on tunnistettu. Auditointiryhmän mukaan kunnianhimoista kansainvälisyyden kasvua on kuitenkin pyrittävä hallitsemaan kansainvälisten toimintojen entistä paremmalla koordinoinnilla, riittävillä resursseilla ja päällekkäisyyksien poistamisella.

SAMK pyrkii täyttämään paikallisen elinkeinoelämän toiveita osaavan työvoiman saamiseksi, ja työ paikallisten yritysten ja kansainvälisten osaajien vuorovaikutuksen helpottamiseksi on käynnistetty. SAMKin tuleekin jatkossa rakentaa entistä tiiviimpää yhteistyötä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. SAMKille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki